BABICKAITĖ-GRAIČIŪNIENĖ UNĖ (Une Baye)
BABICKAS PETRAS
BABILIUS VINCAS
BACEVIČIUS VINCAS
BACEVIČIUS VYTAUTAS
BAGDONAS JUOZAS
BALČIKONIS JUOZAS
BALUTIS BRONIUS KAZYS
BANAITIS SALIAMONAS
BARANAUSKAS ANTANAS
BARŠAUSKAS KAZIMIERAS
BARZDA-BRADAUSKAS JUOZAS
BAUBLYS PETRAS
BIČIŪNAS VYTAUTAS
BIELINSKIS FELIKSAS
BIELIONIS JONAS
BIELIŪNAS JUOZAS
BINGELIS PETRAS
BINKIENĖ SOFIJA
BINKIS KAZYS
BIRŽIŠKA MYKOLAS
BIRŽIŠKA VACLOVAS
BIRŽIŠKA VIKTORAS
BIZAUSKAS KAZYS
BLUŽAS JUOZAS
BLUŽIENĖ-GRYŽAITĖ ALDONA EUGENIJA
BORUTA JONAS
BRAZAUSKAS ALGIRDAS MYKOLAS
BRAZDŽIONIS BERNARDAS
BRAZYS TEODORAS
BRĖDIKIS JURGIS
BUČAS BERNARDAS
BUDRYS DZIDAS
BŪGA KAZIMIERAS
BUKŠA MYKOLAS
BULAVAS JONAS
BULVIČIUS VYTAUTAS
BUTKEVIČIUS LIUDAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka