SABALIAUSKAS ADOLFAS (ŽALIA RŪTA)
SABONIS ARVYDAS
SALYS ANTANAS
SAMULEVIČIENĖ STASĖ
SAMULEVIČIUS RAIMUNDAS
SAMUOLIS-SAMULEVIČIUS ANTANAS
SANTVARAS STASYS, tikroji pavardė Zaleckis
SASNAUSKAS ČESLOVAS
SAVICKIS JURGIS
SEZEMANAS VOSYLIUS
SIMONAITYTĖ IEVA
SIMUTIS LIUDVIKAS
SKARDŽIUS PRANAS
SKIPITIS RAPOLAS
SKLĖRIUS KAJETONAS
SKRUPSKELIS IGNAS
SKUČAS KAZIMIERAS
SKVIRECKAS JUOZAPAS JONAS
SLADKEVIČIUS VINCENTAS
SLEŽEVIČIUS MYKOLAS
SMAILYS ALFREDAS
SMETONA ANTANAS
SONGAILA MYKOLAS
SPIRGEVIČIŪTĖ ELENA
SPRANGAUSKAS KAZYS
SPUDAS POVILAS
SRUOGA BALYS
STALILIŪNAITĖ RŪTA
STANIŠKIS-LITAS SERGIJUS
STANKEVIČIUS ALEKSANDRAS
STAREVIČIUS VLADISLAVAS
STAŠAITIS ANTANAS
STAUGAITIS JONAS
STAUGAITIS JUSTINAS
STROLIS LIUDVIKAS
STULGINSKIS ALEKSANDRAS
SUGIHARA ČIUNĖ (SEMPO)
SUTKUS ANTANAS
SVILAS KAZYS
SVILAS VYTAUTAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka