KAČANAUSKAS ALEKSANDRAS
KAČINSKAS JERONIMAS
KAIKARIS ALFONSAS
KAIRYS STEPONAS, tikroji pavardė Tumasonis
KALANTA ROMAS
KALASIŪNAS JUOZAS
KALPOKAS PETRAS
KARNAVIČIUS JURGIS
KARSAVINAS LEVAS
KARUTIS JONAS
KARUŽA JURGIS
KATILIŪTĖ MARCĖ
KAVECKIS MYKOLAS
KAVOLIS VYTAUTAS
KAZLAUSKAS VYTAUTAS
KAZOKAS LEONARDAS
KIRŠA FAUSTAS
KLIMAS PETRAS
KOLUPAILA STEPONAS
KONČIUS IGNAS
KRĖVĖ VINCAS, tikroji pavardė Mickevičius
KRIAUČELIŪNAS LEONAS
KRIAUČIŪNAS JONAS
KRIŠČIUKAITIS-AIŠBĖ ANTANAS
KRIŠČIŪNAS JONAS
KRUKAUSKAS STASYS
KRUPAVIČIUS MYKOLAS JERONIMAS
KUBERTAVIČIUS PETRAS
KUČINGIS ANTANAS
KUDOKAS STASYS
KUMPIS JUOZAS
KUNČIUS ANICETAS
KUPČINSKAS JUOZAS
KUPREVIČIUS VIKTORAS
KURAITYTĖ-VARNIENĖ MARIJA
KURKAUSKAS VLADAS
KUZMA VLADAS
KUZMICKIS ZIGMAS
KVEDARAS ANTANAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka