VAIČIŪNAS PETRAS
VAIČKUS JUOZAS
VAILIONIS LIUDAS
VAILOKAITIS JONAS
VAILOKAITIS JUOZAPAS
VAINIŪNAITĖ-KUBERTAVIČIENĖ ANTANINA
VAIŽGANTAS, tikroji pavardė TUMAS JUOZAS
VALANČIUS MOTIEJUS
VALEŠKA ADOLFAS
VARNAITĖ-EIDUKAITIENĖ REGINA MARIJA
VASAUSKAS STASYS
VASILIAUSKAS KAZIMIERAS
VĖBRA JUOZAS
VELANIŠKIS JONAS
VELYKIS MYKOLAS
VENCKŪNAS JURGIS
VEVERSKIS KAZYS
VIDMANTAS JURGIS
VIENOŽINSKIS JUSTINAS
VIENUOLIS ANTANAS, tikroji pavardė ŽUKAUSKAS
VILEIŠIS JONAS
VILEIŠIS PETRAS
VISKANTA EDVARDAS
VITKUS-KAZIMIERAITIS JUOZAS
VIZGIRDA VIKTORAS
VOKIETAITIS ANTANAS
VOKIETAITIS JUOZAS
VOLDEMARAS AUGUSTINAS
VOLFAS ISERAS BERAS
VOLTERIS EDUARDAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka