BABICKAITĖ-GRAIČIŪNIENĖ UNĖ (Une Baye)
BABICKAS PETRAS
BABILIUS VINCAS
BACEVIČIUS VINCAS
BACEVIČIUS VYTAUTAS
BAGDONAS JUOZAS
BALČIKONIS JUOZAS
BALUTIS BRONIUS KAZYS
BANAITIS SALIAMONAS
BARANAUSKAS ANTANAS
BARŠAUSKAS KAZIMIERAS
BARZDA-BRADAUSKAS JUOZAS
BAUBLYS PETRAS
BIČIŪNAS VYTAUTAS
BIELINSKIS FELIKSAS
BIELIONIS JONAS
BIELIŪNAS JUOZAS
BINGELIS PETRAS
BINKIENĖ SOFIJA
BINKIS KAZYS
BIRŽIŠKA MYKOLAS
BIRŽIŠKA VACLOVAS
BIRŽIŠKA VIKTORAS
BIZAUSKAS KAZYS
BLUŽAS JUOZAS
BLUŽIENĖ-GRYŽAITĖ ALDONA EUGENIJA
BORUTA JONAS
BRAZAUSKAS ALGIRDAS MYKOLAS
BRAZDŽIONIS BERNARDAS
BRAZYS TEODORAS
BRĖDIKIS JURGIS
BUČAS BERNARDAS
BUDRYS DZIDAS
BUDRYS JONAS
BŪGA KAZIMIERAS
BUKŠA MYKOLAS
BULAVAS JONAS
BULVIČIUS VYTAUTAS
BURAČAS BALYS
BUTKEVIČIUS LIUDAS


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka