TAMKEVIČIUS SIGITAS [1938 11 07 Gudoniuose (Lazdijų r.)], Kauno arkivyskupijos metropolitas, VDU Teologijos fakulteto didysis kancleris.

1955–1957, 1959–1962 m. ir nuo 1988 m. gyvena Kaune.

1955 m. baigęs Seirijų vidurinę mokyklą įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją (toliau – KTKS). Studijas teko nutraukti dėl tarnybos sovietinėje armijoje. 1962 m. baigė KTKS ir buvo įšventintas kunigu. Vikaravo įvairiose Vilkaviškio vyskupijos parapijose. 1968 m. įstojo į Jėzaus draugiją. 1969 m. valdžiai uždraudus kunigauti, dirbo gamykloje bei melioracijoje Prienų r.
1978 m. su kitais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą (TTGKK). 1972–1983 m. S. Tamkevičius buvo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ redaktorius. Už tai suimtas, apkaltintas antisovietine propaganda ir nuteistas 10 m. kalėti Permės ir Mordovijos lageriuose. Vėliau ištremtas į Sibirą, tačiau prasidėjus „perestroikai“ 1988 m. iš kalėjimo paleistas.
1889–1990 m. buvo KTKS dvasios tėvas, 1991 m. – Seminarijos rektorius, 1991–1996 m. vyskupas, 1996 05 04–2015 06 11 – Kauno arkivyskupijos metropolitas, nuo 2015 07 11 – arkivyskupas emeritas. Nuo 1999 m. nuolat renkamas į Lietuvos vyskupų konferenciją. VDU Katalikų teologijos fakulteto Didysis kancleris, Kauno arkivyskupijos „Caritas“ pirmininkas. 2008 m. tapo įsteigtos Pažaislio tarybos nariu.
1996 m. už aktyvią veiklą, ginant tikinčiųjų teises sovietinio režimo metais, apdovanotas Georgo von Hertlingo medaliu, 1998 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu, 2002 m. – Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, už heroizmą, parodytą ginant Lietuvos katalikų bažnyčią okupacijos metais, Konektikute (JAV) jam įteiktas Šv. Pranciškaus Ksavero medalis. 2013 m. Kauno arkivyskupui metropolitui už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai įteiktas I laipsnio Santakos garbės ženklas, Seimo sprendimu paskirta Laisvės premija.

1995 09 22 suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

1999 03 25 už veiklą leidžiant ir redaguojant „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ bei atgaivinant „Aušrą“, S. Tamkevičiui suteiktas VDU garbės daktaro vardas.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Arkivyskupas S. Tamkevičius. Nereikėjo perkainoti to, ką dariau ir dėl ko kovojau / kalbėjosi J. Adomaitis // Tėviškės žinios. – 1998, lapkr. 7, p. 5.
2. Garbaravičienė, Birutė. Vyskupas Sigitas Tamkevičius – Kauno garbės pilietis. – Iliustr. // Kauno diena. – 1995, saus. 16, p. 1.
3. Kasperavičienė, Vilma. Dešimtmečio proga VDU siūlomas antras vardas // Laikinoji sostinė. – 1999, geg. 1, p. 2.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka