URBŠYS JUOZAS [1896 02 29 Šeteniuose (Kėdainių r.) – 1991 04 30 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse; antkapinis paminklas skulpt. Prano Bartulio] diplomatas, vertėjas, LR užsienio reikalų ministras, dimisijos pulkininkas leitenantas.

1934–1940, 1956–1991 m. gyveno Kaune.

1918 m. grįžęs iš Rusijos įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo Generalinio štabo operacijų skyriaus viršininko pavaduotoju. Rašė straipsnius leidiniams „Mūsų žinynas“, „Lietuvos aidas“, „Karo archyvas“, „Židinys“ ir kt. 1922 m. turėdamas kapitono laipsnį išėjo į atsargą ir pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje. Iš karto buvo paskirtas Konsulinio skyriaus vedėju Vokietijoje, po metų – pirmuoju sekretoriumi Paryžiaus pasiuntinybėje. 1932 m. išleido knygą „Medžiaga Vilniaus ginčo diplomatinei istorijai“. 1933–1934 m. buvo įgaliotasis ministras Rygoje. S. Lozoraičiui tapus užsienio reikalų ministru, atšauktas į Kauną ir paskirtas Politikos departamento direktoriumi, 1936 m. – generaliniu sekretoriumi.
Sunkiausiu Lietuvai metu, 1938–1940 m. kaip užsienio reikalų ministras buvo priverstas priimti Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos ultimatumus dėl Lietuvos suverenumo. 1940 07 14 abu su žmona buvo ištremti. 1954 m. paleistas iš kalėjimo be teisės apsigyventi Pabaltijyje.
1956 m. į Kauną grįžusius Urbšius priglaudė D. Čiurlionytė-Zubovienė. Iki Atgimimo ignoruotas J. Urbšys iš prancūzų kalbos vertė klasiką. 1979 m. parašė „Atsiminimus“, kuriuos išleido pogrindinė „ab“ spaustuvė, ir knygą „Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais“ (1988, 2021).
Apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo ir 4-ojo laipsnio, Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ir kitų valstybių ordinais, Nepriklausomybės medaliu. Skulpt. Petras Repšys sukūrė jam skirtą medalį. Minint 100-ąsias gimimo metines sukurtas dokumentinis filmas „Lik, kur esi“ (bendraautoriai A. Pročkys, A. Kaušinis, J. Čergelis).
Apie jį išleista knyga „Dabar ir visados: Juozo Urbšio laikas ir asmenybė“ (Kaunas, 1993), leidinukas „Juozas Urbšys, 1896–1991 (Panevėžys, 1996)“, „Juozas Urbšys mūsų atmintyje“ (Kaunas, 1996). Arvydas Valionis sudarė dokumentų rinkinį „Juozas Urbšys – laiškai Elenai“ (Vilnius, 2001). 2017 m. išleista knyga „Juozas Urbšys: gyvenimu liudiju istoriją : karininkas, diplomatas, kultūros veikėjas“ (sudaryt. Vilius Kavaliauskas, Vilnius).

1990 m. jam suteiktas Kėdainių krašto, 1991 02 28 – Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/miesto-garbes-pilieciai/  [žiūrėta 2020 01 07]

1992 m. miesto centre esančiame bute (V. Putvinskio g. 54A–2), kuris J. Urbšiui buvo paskirtas likus 2 mėn. iki mirties, įrengtas jo memorialinis kambarys. Kiemelyje (šlaite) pastatytas sūnėno Aloyzo Urbšio sukurtas kryžius Urbšių giminei pagerbti.

1996 02 29 minint J. Urbšio gimimo 100-ąsias metines, Kauno m. 29-oji vidurinė mokykla (Partizanų g. 68) pavadinta jo vardu. Bibliotekos skaitykloje įrengta jam skirta ekspozicija, rengiami minėjimai.
1997 m. Juozo Urbšio vardu pavadinta ir Tiskūnų (Kėdainių r.) pagrindinė mokykla, kurioje pradėta kaupti memorialinė medžiaga.
Prieiga per internetą: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/zvilgsniai/20060317/4-3.html  [žiūrėta 2010 08 18]

nuotrauka 1999 04 30 Dainavos mikrorajone ant namo (Kovo 11-osios g. 2) atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame name 1964–1991 m. gyveno diplomatas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, politinis kalinys ir tremtinys (1940–1956 m.) Juozas Urbšys“ (skulpt. Pranas Bartulis, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1996 02 27 potv. Nr. 118).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 128.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Kėdainių krašto Garbės pilietis – nepriklausomos Lietuvos Užsienio reikalų ministras, diplomatas, vertėjas Juozas Urbšys. – Kėdainiai, [s. a]. – 31 p.
4. Kėdainių rajono mokyklų muziejai. – Kėdainiai, 2007. – P. 27–28.
5. Raila, Jonas. Rodos, jis čia pat... – Iliustr. // Kėdainių garsas. – 1992, kovo 3, p. 4.
6. Skučaitė, Virginija. Dabar ir visados. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, geg. 1, p. 3.
7. Vlado Putvinskio gatvė : istoriniai faktai ir atsiminimai / Mindaugas Balkus, Feliksas Zinevičius. – Kaunas : F. Zinevičius, 2020. – P. 66–67.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka