PALTAROKAS KAZIMIERAS [1875 10 22 Gailioniuose (Pakruojo r.) – 1958 01 03 Vilniuje], vyskupas, teologas, profesorius.

[1894]–1898, 1911–1926 m. gyveno Kaune, išskyrus 1914–1916 m.

Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, vėliau tęsė studijas Petrapilio dvasinėje akademijoje, kur apgynė disertaciją „Apie žmogaus sielos kilmę“, už kurią jam suteiktas teologijos magistro laipsnis. 1902 m. įšventintas į kunigus dirbo Latvijoje. 1906 m. perkeltas į Surviliškį (Kėdainių r.). Ten įkūrė parapijos biblioteką, Blaivybės draugijos skyrių. Nuo 1911 m. Kauno kunigų seminarijoje dėstė lotynų kalbą, propedeutiką, sociologiją ir filosofiją. Buvo „Saulės“ ir Žemaičių vyskupijos kunigų susišelpimo draugijų kasininkas, „Motinėlės“ draugijos sekretorius bei Šv. Kazimiero draugijos valdybos narys. 1914 m. paskirtas seminarijos vicerektoriumi rūpinosi seminarijos evakuacija. 1907 m. jo straipsniai pasirodė periodiniuose leidiniuose „Ateitis“, „Rytas“, „Vienybė“, „Viltis“ ir kt. 1914 m. parašė vadovėlį kunigų seminarijoms „Socialinis klausimas“. Iš jo pamokslų sudarytas „Sakykloms vadovo“ tritomis.
Po I pasaulinio karo K. Paltarokas tapo Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninku. 1919 m. buvo Vyskupijos tribunolo teisingumo gynėjas, 1921 m. – vyskupijos socialinės akcijos sekretorius, 1922 m. – bažnyčios turtų valdymo tarybos narys, LU Teologijos-filosofijos fakulteto pastoracinės teologijos profesorius ir katedros vedėjas. Kai 1930 m. Švietimo ministerija uždraudė ateitininkų judėjimą, vyskupas energingai gynė jų teises. 1933 m. buvo išrinktas Šv. Vincento Pauliečio, 1937 m. – Šv. Kazimiero draugijų garbės nariu. Išleisti jo darbai: „Visuomeninis kunigo veikimas“(1922), „Tikyba ir politika“ (1929), „Depopuliacija ir pastoracija“ (1932).
1926 05 02 katedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. Po ingreso vyskupavo Panevėžyje, kur nuveikė daugybę reikšmingų darbų. 1927 m. sukurtas K. Paltaroko bareljefas, 1933 m. – medalionas (abu skulpt. Juozas Zikaras). Jo vardu Panevėžyje pavadinta gimnazija, 1995 m. Pamūšyje pastatytas paminklas (skulpt. Vladas Vildžiūnas, archit. R. Dičius).
Regina Mazūrienė parengė leidinį „Vyskupas Kazimieras Paltarokas: bibliografija, amžininkų atsiminimai“ (Panevėžys, 1998). 130-osioms gimimo metinėms išleisti vyskupo Kazimiero Paltaroko atsiminimai „Gyvenimo bruožai“ (Vilnius, 2005).

2008 m. jo vardu pavadinta nauja Kauno gatvė (Kauno m. sav. 2008 04 10 sprend. Nr. T-173).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Kauno m. gatvių sąrašas 2008 m.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka