MATULAITIS JURGIS (Matulevičius Jurgis Boleslovas) [1871 04 13 Lūginėje (Marijampolės apskr.) – 1927 01 27 Kaune; palaidotas Kauno katedros kriptoje, 1934 01 24 palaikai perkelti į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią Marijampolėje], palaimintasis arkivyskupas.

1909–1918 m. lankėsi, 1925–1927 m. gyveno Kaune.

1909 m. sausio mėn. būdamas Sankt Peterburgo dvasinės akademijos Sociologijos katedros vedėju, prof. kun. J. Matulaitis-Matulevičius atvyko į Kauną pagrindinių pirmą kartą organizuotų socialinių kursų pranešėju, 1910 m., 1914 m. ir 1918 m. vedė rekolekcijas.
1918 12 01 Kauno katedroje konsekruotas vyskupu.
Popiežiaus Pijaus XI pakeltas arkivyskupu ir paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai, 1925 12 13 atvyko į Kauną svarbiausiai savo misijai – parengti Lietuvos Katalikų Bažnyčios organizacinės reformos projektą, atkurti Lietuvos ir Vatikano diplomatinius santykius. Apsistojo Marijonų vienuolyne (dab. Laisvės al. 101A). Kartu su vyskupais A. Karosu ir J. Skvirecku parengtas projektas, 1926 04 04 įteisintas bule „Lituanorum Gente“ (Lietuvių tautai) – Katalikų Bažnyčia Lietuvoje be jokių tarpininkų tapo pavaldi Šv. Sostui. Su A. Voldemaro vyriausybe pradėjęs derybas dėl konkordato, ruošė jo projektą, tačiau baigti nespėjo, 1927 01 27 mirė po apendicito operacijos. 1927 01 29 iškilmingai palaidotas Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos kriptoje, vėliau palaikai perkelti į Marijampolę.
1953 m. pradėta beatifikacijos byla, 1987 06 28 arkivyskupas Jurgis Matulaitis paskelbtas palaimintuoju.
1953 m. Londone išleisti arkivyskupo J. Matulaičio-Matulevičiaus „Užrašai“ (kt. leidimai – 1991, 1998). Lietuvoje, išeivijoje ir užsienyje parengta nemažai leidinių, skirtų jo gyvenimui ir asmenybei. Palaimintojo atminimas Lietuvoje įamžintas kulto ir visuomeninių pastatų pavadinimais, koplytstulpiais, paveikslais, biustais ir vitražais bažnyčiose. Beatifikacijai paminėti išleisti medaliai: Beatus Georgius Matulaitis (1987 m., dail. Mauro Baldessari), Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1987 m., dail. Hanna Jelonek), Palaimintasis Vyskupas Jurgis Matulaitis (1989 m., dail. Petras Garška), plaketė „Lietuvos kūrėjai – Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ (2012 m.). JAV lietuvių filatelijos draugija, Toronto (Kanada) filatelistų sąjunga ir dail. Antanas Šukys išleido suvenyrinius pašto vokus su Palaimintojo Jurgio Matulaičio portretais.

nuotrauka 1996 10 10 Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įkurtoje Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijoje, 2001 m. gegužės mėn. pradėti bažnyčios (S. Žukausko g. 3B) statybos darbai. Laikinai parapija naudojasi 1995 10 15 pašventintų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Palaimintojo Jurgio Matulaičio namų (Žeimenos g. 6) koplyčia.
Prieiga per internetą: http://matulaicioparapija.lt/  [žiūrėta 2019 08 27]

2007 m. lapkričio mėn. įkurta Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Kaune veikia Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) skyrius (įkurtas 2010 m.), Aleksoto Šv. Kazimiero skyrius (įkurtas 2017 m.) ir Švč. Trejybės skyrus Garliavoje (įkurtas 2012 m.).
Prieiga per internetą: http://www.pjmd.lt/  [žiūrėta 2019 08 27]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Abelkis, Pranas. Atidarytas vienuolynas ir maldos namai // Draugas. – Chicago, 1995, gruod. 5, p. 2.
2. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai atvėrė duris // XXI amžius. – 1995, lapkr. 3, p. 3.
3. „Kad tie, kurie melsis, patirtų sielos bei kūno palaimą“ // Kauno laikas. – 1995, spal. 17, p. 5.
4. Kaune įsteigta nauja parapija // Bažnyčios žinios. – 1996, Nr. 21, p. 3–4.
5. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių ) bažnyčia // Kauno arkivyskupijos bažnyčios. – [Kaunas], [2010]. – P. 56.
6. Pajarskaitė, Albina. Palaimintojo Jurgio Matulaičio namų statyba Kaune // Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolija. – Kaunas, 2012. – P. 291–293.
7. Pašventinti Vargdienių seserų vienuolyno pamatai // Katalikų bažnyčia Lietuvoje. – 1993, Nr. 9, p. 3.
8. „Pažvelk savo giedru veidu, Viešpatie, į koplyčią, pastatytą Tavo garbei“ // Kauno diena. – 1995, spal. 16, p. 1, 3.
9. Pirmasis Pal. J. Matulaičio draugijos suvažiavimas // Bažnyčios žinios. – 2008, Nr. 3, p. 11–12.
10. Sarpaliūtė, Kristina. Eiguliuose iškils bažnyčia // Laikinoji sostinė. – 2008, rugpj. 13, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka