MATULIONIS POVILAS [1860 09 05 Kupiškyje – 1932 03 15 Aleksandrijoje (Šiaulių r.)], miškininkystės pradininkas Lietuvoje, profesorius.

1919–1924 m. gyveno Kaune.

1889 m. baigė Peterburgo miškininkystės institutą. 1918–1921 m. buvo Lietuvos žemės ūkio ir valstybės ministerijos Miškų skyriaus vedėjas, Miškų departamento direktorius, o 1919–1924 m. – Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos viceministras. 1920–1922 m. – Aukštųjų mokslų draugijos pirmininkas, vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Su gamtininku T. Ivanausku prie Švietimo ministerijos įkūrė Gamtos tyrimų stotį, Lietuvai pagražinti draugiją. 1922–1924 m. LU Miškininkystės katedros vedėjas, ordinarinis profesorius, nuo 1925 m. – Miškų tyrimo reikalų komiteto vadovas bei Suomių miškų mokslo draugijos garbės narys. 1924 m. įkūrus LŽŪA, išrinktas pirmuoju rektoriumi bei Miškotvarkos katedros vedėju ir dirbo iki 1929 m.
P. Matulionis – miško tipologijos mokslo pradininkas Lietuvoje. Sukūrė miškų klasifikacijos lentelę, kurioje suskirstė miškus į 10 tipų sujungęs juos į šilus, girias ir duburus, pasiūlė formulę metinei miško kirtimo normai apskaičiuoti. Sudarė pagrindinių Lietuvos medžių rūšių tūrių lenteles. Rašė miškininkystės, botanikos, gamtos turtų apsaugos, Lietuvos istorijos bei kultūros klausimais. 1922 m. sudarė Lietuvos ir Latvijos apžvalginius ir reljefinius žemėlapius. Buvo lietuviškų vaidinimų režisierius, aktorius, pasireiškė ir grožinėje kūryboje.
Parašė veikalus: „Kiek girioje medžių kirstina“ (1924), „Miško atvejinė arba sėklinė medžiapjūtė“ (1925), „Žolynas“ (1906), Lietuvos miškai (1919, 1922, 1923)“, „Miškų ūkio sistemos, rūšys ir porūšiai“ (1927) ir kt.
1928 m. buvo apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu su žvaigžde ir Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu. 1927 m. Latvijos respublikos prezidentas jį apdovanojo Trijų žvaigždžių ordinu.
1945 m. Baltarusijos meninių dirbinių dirbtuvėse buvo nutapytas P. Matulionio portretas, puošiantis Kauno miškų ir inžinerijos kolegijos salę. 1973 m. portretą LŽŪA (dab. ASU) Rektorių galerijai nutapė Mečislovas Ostrauskas. 1976 m. portretą nutapė Milita Kumpytė, 2006 m. – Vidmantas Jažauskas. 1985 m., minint P. Matulionio 125-ąsias gimimo metines, dailininkas Vytautas Jakštas sukūrė keturių spalvų memorialinius ekslibrisus.
1991 m. Kupiškyje buvo įkurtas jo memorialinis muziejus.
Apie jį išleistos knygos: „Įžymus lietuvių miškininkas – prof. Povilas Matulionis“ (Kaunas, 1957), Antano Rukuižos monografija „Prof. dr. h.c. Povilas Matulionis : gyvenimas ir darbai“ (Chicago, 1960). Lina Matiukaitė parengė knygelę „Nepažįstamas Povilas Matulionis: literatas, publicistas, kultūrininkas“ (Utena, 2000). 2014 m. išleista Romualdo Deltuvo knyga „Povilas Matulionis : ateities pradžia – tai mes“ (Kaunas).

1929 06 18 už nuopelnus gamtos mokslų srityje jam suteiktas Lietuvos universiteto garbės daktaro laipsnis.

[1932 m.] buvo įsteigtas jo vardo stipendijų fondas miškininkams.

1934 12 01, minint Žemės ūkio akademijos studentų tautininkų korporacijos „Jaunoji Lietuva“ dešimtmetį, akademijos aktų salėje atidengta profesoriaus P. Matulionio atminimui sukurta memorialinė lenta su bareljefu (skulpt. Vincas Grybas), kuriame iškalti žodžiai: „Aš esu gyvas naujos kartos gyvenimu, nes po manęs jų eilė bus“. Apačioje įrašas: „Profesoriui dr. h.c. Povilui Matulioniui – pirmam Žemės ūkio akademijos rektoriui“. Antrojo pasaulinio karo metais Dotnuvoje buvo susprogdintas pastatas, kuriame lenta kabojo.

1966 m. Kauno centre ant namo (Kęstučio g. 47) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1919–1924 m. gyveno miškininkas prof. P. Matulionis“. Lenta nuimta.

nuotrauka 1994 10 14, minint LŽŪA 70-metį, Noreikiškėse, skverelyje prieš centrinius rūmus, vadinamojoje Rektorių alėjoje, atidengtas paminklinis biustas pirmajam rektoriui „Profesorius Povilas Matulionis“ (skulpt. Marijus Petrauskas), Miškų fakulteto Miškotvarkos katedroje (Studentų g. 13, Akademija, Kauno r.) atidarytas prof. P. Matulionio kabinetas, įrengtas stendas, skirtas jo mokslinei veiklai. Kabinetą puošia 1961 m. dail. Vlado Žuklio sukurtas bareljefas ir profesoriaus portretas, kurį 1974 m. nutapė Adolis Jonas Krištopaitis. Čia saugoma ir Saliamono Karčiausko surinkta rankraštinė medžiaga apie profesorių.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atminimas / Romualdas Deltuvas. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Povilas Matulionis. – Kaunas : Lututė, 2014. – P. 571–579.
2. J.T. Jaunosios Lietuvos korporacijos šventė. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1934, Nr. 276, gruod. 3, p. 10.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Memorialinė lenta profesoriui Povilui Matulioniui, 1934. – Iliustr. // Vincas Grybas: Gyvenimo ir kūrybos drama / Nijolė Tumėnienė. – Vilnius, 2004. – P. 95.
5. Povilas Matulionis. – Portr. // Miškininkystės katedrai – 80 metų. – Kaunas, 2003. – P. 13–14.
6. [Povilo Matulionio atminimas įamžintas...] // Nepažįstamas Povilas Matulionis / Lina Matiukaitė. – Utena, 2000. – P. 152–168.
7. Prof. P. Matulionio bareljefas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1934, Nr. 272, lapkr. 28, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka