MAIRONIS, tikroji pavardė Jonas Mačiulis [1862 11 02 Pasandravyje (Raseinių r.) – 1932 06 28 Kaune; palaidotas prie Kauno arkikatedros bazilikos sienos], poetas, teologijos daktaras, profesorius, Kauno kunigų seminarijos rektorius, prelatas.

1873–1883 m., 1884–1888 m., 1892–1894 m. ir nuo 1909 m. iki mirties gyveno Kaune (išskyrus Pirmojo pasaulinio karo metus, kuriuos praleido Vašuokėnuose ir Krekenavoje).

1873 m. įstojo į Kauno gubernijos gimnaziją, kurią baigė 1883 m. pavasarį. 1884–1888 m. mokėsi Kunigų seminarijoje. 1909–1932 m. Jonas Mačiulis buvo paskirtas Moralinės teologijos katedros vedėju. 1922–1924 m. universitete skaitė lietuvių literatūros ir visuotinės literatūros kursus. Gyvendamas Kaune išleido poezijos rinkinį „Pavasario balsai“, parašė poemas „Raseinių Magdė“, „Mūsų vargai“, balades „Čičinskas“, „Jūratė ir Kastytis“, istorinių dramų trilogiją „Kęstučio mirtis“, „Vytautas pas kryžiuočius“, taip pat literatūros ir istorijos mokslo veikalų.
1911 m., 1914 m. ir 1922 m. O. Vitkauskytės knygynas Kaune išleido Maironio portretinius atvirukus. 1928 m. skulpt. J. Zikaras sukūrė bareljefą. 1933 m. išleistas pašto ženklas Maironiui (dail. Antanas Žmuidzinavičius). 1933 m. skulpt. Antanas Aleksandravičius sukūrė Maironio biustą, o 1957 m. skulpt. Vladas Žuklys – Maironio barelfeją. 1987 m. SSRS ryšių ministerija išleido pašto kortelę ir markiruotą voką, kurio piešinyje – Maironio paminklas ir tekstas: „125-osioms lietuvių poeto Maironio gimimo metinėms“ (lietuvių ir rusų kalbomis; dail. V. Konovalovas). 1993 m. išleistas 20 Lt banknotas, kurio dešinėje pusėje lietuvių poeto Maironio portretas (dail. Justas Tolvaišis). 1994 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dail. Aušrelė Ratkevičienė). 2008 m. pasirodė pirmoji kompaktinė plokštelė „Iš Maironio rinkinio“ (projekto autorės R. Antanaitienė, A. Ruseckaitė). Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, jog 2012-aisiais metais sukanka 150 metų, kai gimė poetas Jonas Mačiulis-Maironis, nutarė juos paskelbti Maironio metais. Ta proga išleistas 3,35 Lt nominalo pašto ženklas „2012-ieji – Maironio metai“ ir pirmosios dienos vokas bei suvenyrinis lapas (dail. Valdonė Bručienė). 2012 09 25 Lietuvos bankas į apyvartą išleido 50 Lt sidabrinę kolekcinę (proginę) monetą (dail. Rytas Jonas Belevičius), skirtą Maironio 150-osioms gimimo metinėms, UAB „Telemarketing“ nukaldino menininko Algirdo Boso sukurtą medalį. Tais pačiais metais išleista Maironio „Graži tu mano : lyrika, poema“, Aldonos Ruseckaitės knyga „Šešėlis JMM : Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“, Brigitos Speičytės „Anapus ribos : Maironis ir istorinė Lietuva“, Algimanto Radzevičiaus „Taip niekas tavęs nemylės: 150-osioms Maironio gimimo metinėms“, Lietuvos maironiečių draugijos – „Maironio kelias : skiriama Jono Mačiulio-Maironio 150-mečiui“ ir 13 atvirukų rinkinys „Jonas Mačiulis-Maironis – 150“. 2014 m. išleistas straipsnių rinkinys „Eina garsas : nauji Maironio skaitymai“ (Vilnius), 2016 m. – Dainiaus Razausko monografija „Maironis – praamžės tradicijos dainius“ (Vilnius), „Maironis : laiškai, atsiminimai“ (Vilnius), „Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890–2010)“ (Vilnius, 2016), Manfredo Žvirgždo sudaryta kolektyvinė monografija „Maironio balsai : kūryba, veikla, atmintis“ (Vilnius, 2019).

1919 m., dar esant gyvam Maironiui, gatvė Kauno miesto centre pavadinta jo vardu. Taip pat Maironio vardu gatvės pavadintos Garliavoje, Raudondvaryje.
Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1919-Bal.24  [žiūrėta 2022 02 23]

1922 10 15 Maironiui suteiktas VDU garbės profesoriaus vardas, o 1932 01 29 – VDU garbės daktaro vardas.
Prieiga per internetą: https://bit.ly/38NDu5l  [žiūrėta 2020 01 30]

1928 m. už Maironio ilgametį ir nenuilstamą darbą bei nuopelnus seminarijai, jai priklausęs Kauno apskrities Lapių valsčiaus Šakių palivarkas pavadintas Maironiškio palivarku (Žemės reformos valdybos 1928 m. spalio mėn. nutarimas Nr. 3960).

1933 m. Kunigų seminarijos sode pastatytas Maironio paminklas (biusto autorė – vienuolė Marija Leonarda Šmulkštytė). 1983 m. nukeltas ir atiduotas Lietuvių literatūros muziejui.

nuotrauka 1936 m. name, kuriame gyveno prelatas (Rotušės a. 13), įsteigtas Maironio memorialinis muziejus (1955 m. reorganizuotas į Kauno literatūros muziejų, 1965 m. – į LTSR literatūros muziejų, o 1989 m. jam vėl grąžintas Maironio lietuvių literatūros muziejaus vardas). Muziejaus 2-ajame aukšte yra Maironio memorialinis butas.
1933 m. poeto mirties metinėms sesuo Marcelė Mačiulytė sode pastatė skulpt. Petro Aleksandravičiaus sukurtą skulptūrą „Kristus“ su užrašu: „Mylimajam savo broliui prel. J. Mačiuliui-Maironiui dažnai šitam sode besimeldusiam ir vaikščiojusiam, atminti. Šiais 1933 šventais metais šį kuklų paminklą pastatė dėkinga ir mylinti jo sesuo Marcelė Mačiulytė.“
Prieiga per internetą: https://www.maironiomuziejus.lt/  [žiūrėta 2022 02 23]

nuotrauka 1937 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pastatytas Maironio biustas (sukurtas 1933 m.; skulpt. Bronius Pundzius). Nugriautas po Antrojo pasaulinio karo (iki 1949 m.), atstatytas 1988 12 30 (archit. Algimantas Sprindys).

nuotrauka 1937 m. prie Arkikatedros bazilikos fasado (Vilniaus g. 1) įrengtas Maironio antkapinis paminklas-mauzoliejus (archit. Stasys Kudokas). Antkapio vidurinėje dalyje yra bronzinis horeljefas su žemiau įrašytu Maironio poemos „Raseinių Magdė“ posmu (1934–1935 m.; skulpt. Bernardas Bučas).

nuotrauka 1970 m. prie buv. Maironio namo (Rotušės a. 13) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1910–1932 m. gyveno Maironis“ (skulpt. Viktoras Palys).

1970 m. prie buvusios Kauno gubernijos gimnazijos (dab. Kauno Maironio universitetinės gimnazijos) pastato (Gimnazijos g. 3) atidengta memorialinė lenta: „Čia 1873–1883 m. mokėsi poetas Jonas Mačiulis-Maironis“. 2004 m. spalio mėn. lenta pavogta, o 2005 m. – atstatyta: „Šioje gimnazijoje 1873–1883 m. mokėsi poetas Jonas Mačiulis-Maironis“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 03 01 įsak. Nr. A-733).

nuotrauka 1977 m. Rotušės aikštėje pastatytas paminklas Maironiui (skulpt. Gediminas Jokūbonis, archit. Kazys Šešelgis).

1989 03 22 Kauno 2-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Maironio vardas (nuo 2000 05 25 – Kauno Maironio gimnazija; nuo 2010 07 09 – Kauno Maironio universitetinė gimnazija).
Prieiga per internetą: http://kmug.lt/  [žiūrėta 2020 01 30]

1989 10 28 pradėjo veiklą Lietuvos maironiečių draugija (Maironio gimnazija – vienas šalies koordinacinių centrų, Kauno apskrities draugijos centras).

nuotrauka 1990 10 30 Aleksote, prie namo (Amerikos lietuvių g. 9) atidengta memorialinė lenta: „Šį namą 1932 m. pasistatė poetas prelatas Jonas Mačiulis-Maironis. Čia 1932–1940 m. buvo „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcija, gyveno kalbininkas akademikas Juozas Balčikonis. Pastato projekto autorius – architektas K. Reisonas”. 1994 m. lenta nuplėšta.
2005 12 23 pakabinta nauja lenta: „Šiame name 1932–1940 m. buvo „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcija, gyveno kalbininkas akademikas Juozas Balčikonis. Namą pagal architekto Karolio Reisono projektą 1932 m. pastatė prelatas Jonas Mačiulis-Maironis“ (skulpt. Algimantas Šlapikas; Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 09 26 įsak. Nr. A-3418).

nuotrauka 2002 11 05 VDU Katalikų teologijos fakulteto auditorija (Gimnazijos g. 7) pavadinta Maironio vardu.

2012 m., Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti, netoli Vilkijos esančiame Ringovės kaime (Kauno r.) pastatytas panevėžiečio tautodailininko Donato Jasinevičiaus sukurtas, poeto atminimą įprasminantis medinis kryžius, iškilęs Kauno rajono savivaldybės, maironiečių ir Krepšinio federacijos iniciatyva.

2013 03 21 įsteigta Maironio premija, kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą (Kauno m. savivaldybės tarybos 2013 03 21 sprend. Nr. T-181).
Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/maironio-premija/  [žiūrėta 2020 01 30]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Baltų vienybės diena ir Maironio 150-mečio šventė. – Iliustr. // Sandrava. – 2012, Nr. 3 (gruodis), p. 1–2.
2. Jankevičiūtė, Giedrė. Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940. – Kaunas, 2003. – P. 255.
3. Kauno Maironio gimnazija. – [Kaunas, 2000]. – 1 lap.: sulankst. į 6p.: iliustr.
4. Kažukauskaitė, Ona. Maironis ir Maironiai, Maironiškiai. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. ir išnašose // Kalbos kultūra. – [T.] 85, p. 113–120.
5. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 146–148.
6. Maironio lietuvių literatūros muziejus. – Kaunas, 1994. – [28 p.] : iliustr.
7. Miesto pulsas: Vardas // Laikinoji sostinė. – 2002, lapkr. 6, p. 1.
8. Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 63–64.
9. „Pasklido giesmė po tą šalį…“. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2012, rugs. 26, p. 4.
10. Rūkienė, Danutė. Statytas muziejui, atiteko redakcijai, liko vaikų darželiui // Diena. – 1995, bal. 8, priedas Kaunas ir kauniečiai, p. 10.
11. Ruseckaitė, Aldona. Pasvarstymai nejubiliejinio gimtadienio proga. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, lapkr. 12, p. 1–2.
12. Ruseckaitė, Aldona. Šešėlis JMM : ištrauka iš rengiamos knygos. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2012, Nr. 27 (liep. 6), p. 24–25.
13. Sekonaitė, Adelė. Nuo Kražių iki Maironio vardo // Kauno tiesa. – 1989, rugs. 2, p. 5.
14. Šinkūnaitė, Laima. Maironio biustas tikrai sugrįš… // Kauno diena. – 1991, lapkr. 27, p. 5.
15. Šinkūnaitė, Laima. Memorialiniai ženklai. – Iliustr. // Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. – Kaunas, 2008. – P. 130–131.
16. Visuomenės ir kultūros veikėjai. – Iliustr. // Sugrįžimai / Aldona Zimnachaitė. – Kaunas, 2001. – P. 81–82.
17. Vytauto Didžiojo universitetas: garbės daktarai. – [Kaunas, 1992]. – 1 lap. sulankst. į 4 p.: iliustr.
18. Maironio sodas / parengė Aldona Ruseckaitė. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2017. – P. 25.
19. Materialioji memorializacija / Viktorija Šeina. – Iliustr. // Maironio balsai : kūryba, veikla, atmintis : kolektyvinė monografija. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – P. 698–715.
20. Gatvių sąrašas, kurių pavadinimai naujai komisijos nustatyti // Lietuva. – 1919, bal. 24, p. 1.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka