BURAČAS BALYS [1897 01 18 Sidariuose (Radviliškio r.) – 1972 07 28 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse], fotografas, etnografas, kraštotyrininkas, muziejininkas, tautodailininkas, spaudos bendradarbis.

1929–1930, 1939–[1944], 1954–1972 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1929–1930 m. studijavo grafiką Kauno meno mokykloje, jo piešinius spausdino „Žiburėlis“, „Darbymetis“, „Spaktyva“, „Šiaurės Lietuva“.
1939–1941 m. dirbo Lituanistikos institute, 1941 m. – Liaudies kūrybos namuose ir Lietuvos kultūros paminklų apsaugos įstaigoje, 1944–1954 m. – Karmėlavos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoju, 1954–1956 m. – jos bibliotekos vedėju, vadovavo saviveiklininkams, rengdavo vakarus.
1937 m. tarptautinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje už etnografines nuotraukas apdovanotas aukso medaliu. Bendradarbiavo „Illustrated London News“, Larousse enciklopediniuose leidiniuose, čekų ir vokiečių spaudoje.
B. Buračas – pirmasis Lietuvoje panaudojo fotoaparatą kraštotyrai. Su juo daugiau kaip 50 metų keliavęs po gimtąjį kraštą, pateikė išsamų ir tikrovišką Lietuvos papročių, tradicijų, liaudies meno ir materialinės kultūros vaizdą. Sukaupė didžiulį fotografijų archyvą: daugiau kaip 18 000 negatyvų ir 36 000 pozityvų. Buvo surinkęs apie 4200 dainų, 7600 papročių ir smulkiosios tautosakos pavyzdžių, šokių ir žaidimų aprašymų, 6400 margučių, 800 lietuviškų tautinių juostų, paskelbė apie 600 straipsnių [duomenys šaltiniuose skiriasi – reng. pastaba]. Mokėjo daug priežodžių, patarlių, pasakų.
1964 m. buvo išrinktas Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos, Lietuvos fotografijos meno draugijos bei Kauno fotoklubo Garbės nariu. 1969 m. jam suteiktas nusipelniusio kultūros veikėjo vadas.
B. Buračo fotografijų archyvai, tautosakos rinkiniai saugomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Pažymint B. Buračo šimtmetį, 1997 m. Lietuvos televizijos Muzikos redakcija sukūrė dokumentinį filmą „Šimtmečio kraštotyrininkas“ (rež. B. Bražinskaitė).
Knygos apie B. Buračą: Virgilijaus Juodakio „Balys Buračas“ (Vilnius, 1971), fotoalbumas „Balys Buračas“ (Vilnius, 1998), Antano Buračo ir Antano Stravinsko „Kryždirbystė Lietuvoje“ (Vilnius, 1998), Danutės Tamošaitienės parengtas albumas „Miestai ir miesteliai Balio Buračo akimis, XX a. 3–4 dešimtmetis“ (Kaunas, 2007), Aleksandro Šidlausko „Balys Buračas. Lietuvos kaimo keliais : gyvenimo ir kūrybos apybraiža“ (Radviliškis, 2011), Antano Buračo sudaryta „Užburiantys tautinės kultūros vaizdai“ (Šiauliai, 2017).

nuotrauka 1997 m., minint kraštotyrininko 100-ąsias gimimo metines, Karmėlavos vidurinėje mokykloje (Vilniaus g. 67, Kauno r.) įrengta jam skirta muziejaus ekspozicija, mokyklos skverelyje – koplytstulpis (tautodail. Eugenijus Banys). 1998 m. mokykla (dab. gimnazija) ir šalia jos esantis takas pavadinti Balio Buračo vardu (Kauno rajono savivaldybės tarybos 1998 08 26 sprend. Nr. 50).
Prieiga per internetą: https://www.buraco.kaunas.lm.lt/2016/11/26/istorija/  [žiūrėta 2019 05 21]

2006 m. Lietuvos kultūros ministerija įsteigė Balio Buračo fotografijos meno premiją, skiriamą Lietuvos fotografijos kūrėjams už reikšmingiausią kūrinį ar kūrinių ciklą.
Prieiga per internetą: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/premijos  [žiūrėta 2019 06 05]

2011 m. Rokuose naujai suprojektuota gatvė pavadinta jo vardu (KMS Tarybos 2011 01 20 sprend. Nr. T-13).

nuotrauka 2017 05 27, minint 120-ąsias lietuvių etnografinės fotografijos pradininko gimimo metines, prie buvusios mokyklos (Vilniaus g. 54C), kurioje jis dirbo ir gyveno, pastatytas tautodail. Eugenijaus Banio išdrožtas koplytstulpis ir atidengta jo sukurta atminimo lenta: „1944–1954 m. šiame name gyveno ir čia veikusioje mokykloje mokytoju dirbo etnografas Balys Buračas (1897–1972)“.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Milkova, Vaida. Ištikimai saugo B. Buračo atminimą Karmėlavoje. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, liep. 17, p. 14–15.
2. Mokytojas Balys Buračas. – Iliustr. // Švietimas Pakaunės krašte / Inga Stepukonienė. – Kaunas, 2018. – P. 557–573.
3. Naujausi Kauno miesto tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2011, sausio 29, p. 8.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka