DAMUŠIS ADOLFAS tikroji pavardė Domaševičius [1908 06 16 Toščicoje (Baltarusija) – 2003 02 27 Vilniuje, palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse], inžinierius chemikas, visuomenės veikėjas.

1928–1944 m. gyveno Kaune (1937–1938 m. tobulinosi Vokietijoje).

1928–1934 m. LU Technikos fakultete studijavo chemiją. Dar 1924 m. įsitraukęs į ateitininkų veiklą, studijų metais buvo renkamas į vadovų postus. Uždraudus ateitininkų draugiją, veikė slaptai. Už aktyvią veiklą 1931 m. pusę metų kalėjo Varnių koncentracijos stovykloje. 1932 m. įkūrė inžinierių ateitininkų korporaciją „Grandis“ ir jai vadovavo.
1934 m. baigęs studijas dirbo VDU Technologijos fakulteto laborantu. 1935–1939 m. vykdė kalkinio akmens tyrinėjimus Jiesios slėnyje ir Skirsnemunėje. Tobulinosi Vakarų Europoje, padarė cemento gamybos Lietuvoje projektą, įgalinantį panaudoti vietines medžiagas. 1940 m. apgynė daktaro disertaciją „Aliuminio geležies deginių įtaka į portlandcemento susitraukimą“, už kurį buvo suteiktas docento laipsnis. 1942 m. A. Damušis buvo KU Technologijos fakulteto dekanas. 1940–1941 m. dalyvavo pasipriešinimo sovietams kovoje, peraugusioje į 1941 m. birželio sukilimą. Buvo paskirtas Lietuvos laikinosios Lietuvos vyriausybės pramonės ministru. 1941–1944 m. pasipriešinimo judėjime atstovavo Lietuvių frontą. 1944 06 14 gestapo suimtas ir išvežtas į koncentracijos stovyklą Vokietijoje, kol išlaisvino JAV armija.
1947 m. su šeima pasitraukė į JAV. 1964 m. tapo Lietuvos katalikiškosios mokslų akademijos akademiku. 1981 m. laimėjo S. Šalkauskio premiją, o 1984 m. už katalikišką veiklą buvo apdovanotas Jono Pauliaus II Šv. Silvestro ordinu. 1994 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.
Į tėvynę atvyko po 45 metų. 1989 m. Kaune pasirašė VDU atkūrimo aktą. 1997 06 12 grįžo gyventi į Lietuvą. Jo archyvas saugomas Lietuvos išeivijos institute Kaune.
Išleistos A. Damušio knygos: „Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir pokario (1940–1959) metais“ (Kaunas, 1991), „Lithuania against Soviet and Nazi aggression“ (Brooklyn, 1998) ir „Žvilgsnis, nukreiptas į idealų aukštumas: Adolfo Damušio tekstai“ (Vilnius, 2009).

1997 03 26 jam suteiktas VDU garbės daktaro vardas.
Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/lt/person/4-adolfas-damusis/  [žiūrėta 2017 03 24]

2004 m. prie Ateitininkų šalpos fondo buvo įkurtas Adolfo Damušio atminimo fondas, skirtas jo kūrinių leidimui ir platinimui.

nuotrauka 2005 06 16 KTU Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19), dalyvaujant žmonai ir dukrai, atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Prof. Dr. Adolfas Damušis, 1908–2003 m., pirmasis Lietuvoje cheminės technologijos mokslų daktaras, Technologijos fakulteto dekanas, iškilus visuomenės veikėjas, nacionalinio pasipriešinimo dalyvis“ (skulpt. Stasys Žirgulis).

2009 06 20 VDU (K. Donelaičio g. 52) II a. vestibiulyje atidengtas sukilimo vadovų portretų skulptūrinis bareljefas ir atminimo lenta: „Lietuvių aktyvistų fronto suorganizuotas 1941 m. birželio 23 d. ginkluotas sukilimas išreiškė tautos valią atkurti laisvą ir nepriklausomą valstybę ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Svarbiausi lietuvių aktyvistų fronto vadovai buvo Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai ir studentai Vytautas Bulvičius, Adolfas Damušis, Juozas Vėbra, Leonas Prapuolenis, Pilypas Narutis. Lietuvos laikinajai vyriausybei vadovavo Juozas Ambrazevičius“ (skulpt. Stasys Žirgulis).
Prieiga per internetą: http://www.tv3.lt/naujiena/296796/vdu-bus-iamzintas-birzelio-sukilimo-vadu-atminimas  [žiūrėta 2017 03 24]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atsiminimų pynė / Romualdas Baltrušis. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – P. 265.
2. Dobkevičius, Kazimieras. Savo darbais įrodęs meilę tėvynei. – Iliustr. // XXI amžius. – 2005, birž. 23, p. 1, 6.
3. Pagerbtas mokslininko ir visuomenės veikėjo atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, birž. 17, p. 9.
4. Prof. Dr. Adolfo Damušio atminimo fondas // XXI amžius, priedas jaunimui „Žvilgsniai“, Nr. 3. – 2004, kovo 12, p. 4.
5. Prof. Adolfas Damušis // Lietuvių frontas / Mindaugas Bloznelis. – Kaunas, 2008. – P. 388–389.
6. Voverienė, Ona. Tarnavęs mokslui, Lietuvai ir savo tautai: iš rengiamos spaudai knygos „Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai“ – apie profesorių chemiką Adolfą Damušį. – Portr. // Lietuvos aidas. – 2006, saus. 24, p. 7.
7. Žaldokas, Alfonsas. Vytauto Didžiojo universitete atidengtas bareljefas Birželio 23-osios sukilimo vadams. – Nuotr. // Trimitas. – 2009, Nr. 7, p. 38.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka