STULGINSKIS ALEKSANDRAS [1885 02 26 Kutaliuose (Šilalės r.) – 1969 09 22 Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse šalia žmonos], agronomas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos prezidentas.

1904–1908 m., 1919–1927 m. ir 1956–1969 m. gyveno Kaune.

1904–1908 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, tačiau kunigo šventimus paprašė atidėti ir kunigu netapo. Vėliau studijavo Vokietijoje. Grįžęs dirbo Šv. Kazimiero draugijos kontoroje ir Kauno berniukų gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą. 1918 02 16 dalyvavo pasirašant Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1918 m. jam teko būti ministru be portfelio, 1919 m. – ministro pirmininko pavaduotoju, Vidaus reikalų, Maitinimo ir viešųjų darbų bei Valstybės turtų ir žemės ūkio ministru. Įsteigė ūkininkų sąjungą ir buvo jos pirmininkas. Buvo vienas Ūkio banko steigėjų, Krikščionių demokratų partijos įkūrėjų bei jos centro komiteto pirmininkas. Taip pat – Lietuvos ūkininkų sąjungos organizatorius ir vadovas bei 1920–1927 m. Seimų atstovas.
Nuo 1920 m. laikinai ėjo Prezidento pareigas, o nuo 1922 12 21, sulaukęs 35-erių metų, prezidentavo iki 1926 06 07. Tai buvo jauniausias to meto Europos prezidentas. III Seime ėjo Seimo pirmininko pareigas. Vėliau ūkininkavo Jokūbavo dvare (Kretingos r.). 1926–1941 m. vadovavo P. Dogelio gamybiniam ūkiui, buvo „Lino“ ir „Lietūkio“ tarybų narys. Rašė straipsnius žemės ūkio klausimais leidiniams „Ūkininkas“, „Rytas“, „XX amžius“ ir kt.
1940 m. turėjo galimybę pasitraukti į Vakarus, bet pasiliko. 1941 06 13 buvo suimtas ir su žmona ištremtas į Kraslago stovyklą. 1956 m. su žmona grįžęs iš tremties, dirbo moksliniu bendradarbiu Vytėnų (Kauno r.) bandymų stotyje. Nuo 1959 m. – pensininkas, gyveno Kaune. Visada buvo kilnumo ir pasiaukojimo pavyzdys.
1922 m. „De jure“ laidoje, skirtoje paminėti faktui, kad daugelis pasaulio šalių oficialiai pripažino Lietuvos nepriklausomybę, išleistas lietuviškas 6 auksinų vertės pašto ženklas (dail. Adomas Varnas) su A. Stulginskio atvaizdu. 1994 m. serijoje „Lietuvos nepriklausomybės diena“ jo garbei išleistas pašto ženklas (dail. Jokūbas Zovė) bei meninis vokas (dail. Antanas R. Šakalys); sukurtas medalis (dail. Motiejus Narbutas). 2011 m. Halėje (Vokietija) M. Liuterio universitete jo garbei buvo atidengta memorialinė lenta. 2012 08 16–28 į Rusiją, Krasnojarsko kraštą, Rešotus surengta ekspedicija „Kraslagas’12 Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti“ ir sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis“. 2018 m. pristatytas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Aleksandras Stulginskis“ (rež. Alvydas Šlepikas, Laura Paukštė). 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (archit. Stanislovas Kalinka). 2020 m. LR Seimas įsteigė apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę, kuri skiriama už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą.
Alfonsas Eidintas išleido knygą „Aleksandras Stulginskis: Lietuvos prezidentas – Gulago kalinys“ (Vilnius, 1996, 2001), 2014 m. – „Aleksandras Stulginskis ir jo epocha“ (Vilnius).

1931 m. vienai Vilijampolės mikrorajono gatvei suteiktas A. Stulginskio vardas jam gyvam esant (pavadinimas panaikintas Kauno m. DŽDT VK 1946 12 12 nut. Nr. 638). 1990 m. buv. Komjaunimo gatvei sugrąžintas ankstesnysis pavadinimas (Kauno m. mero 1990 09 20 potv. Nr. 862).

1995 m. įsteigta kasmetinė A. Stulginskio vardinė stipendija, skiriama žemės ūkio moksluose pasižymėjusiems magistrams ir bakalaurams.

nuotrauka 1996 m. Istorinės LR prezidentūros kiemelyje pastatytas paminklas (skulpt. Vytautas Narutis, archit. Kęstutis Mikšys).

1996 05 31 Aleksandro Stulginskio vardu pavadinta buv. Kauno 37-oji vidurinė mokykla (Partizanų g. 152) (Kauno m. mero 1996 05 31 potv. Nr. 397).

nuotrauka 2010 02 26 minint 125-ąsias gimimo metines Dainavos mikrorajone A. Stulginskio vidurinės mokyklos bendruomenės pastangomis ant penkiaaukščio namo (Taikos pr. 45) iškilmingai atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1967–1969 m. gyveno Lietuvos respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 12 08 įsak. Nr. A-4567).

2011 01 26 Vilijampolėje ant namo (Neringos g. 4) atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Šiame name grįžęs iš tremties 1960–1967 m. gyveno antrasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis“ (aut. Ingrida Makackienė, Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 12 06 įsak. Nr. A–4043).

nuotrauka 2011 02 08 Vilijampolėje ant namo (Vidurinė g.13) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name grįžęs iš tremties 1958–1960 m. gyveno antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis“ (Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 12 06 įsak. Nr. A–4043).

2011 06 28 Lietuvos žemės ūkio universitetui (LŽŪU) suteiktas Aleksandro Stulginskio vardas (LR Seimo 2011 06 28 nutar. Nr. XI-1558). Nuo 2019 m. – VDU Žemės ūkio akademija.
Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402918  [žiūrėta 2011 08 03]

nuotrauka 2011 07 02 Babtuose (Kauno r.), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (Kauno g. 30) fojė atidengta atminimo lenta su užrašu: „1957–1959 m. Kauno rajono Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotyje (dabar institutas) vyresniuoju moksliniu bendradarbiu dirbo agronomas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, Steigiamojo seimo pirmininkas Lietuvos Respublikos prezidentas, Sibiro tremtinys ir kalinys Aleksandras Stulginskis 1885–1969” (skulpt. Stasys Žirgulis) ir ekspozicija.
Prieiga per internetą: http://www.kaunozinios.lt/naujienos/a-stulginskiui-atidengta-atminimo-lenta_42955.html  [žiūrėta 2011 10 20]

2016 m. Karalienės Mortos mokyklos Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 13B) viena iš klasių pavadinta Aleksandro Stulginskio vardu.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. A. Stulginskio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 151.
2. Aleksandras Stulginskis /1885–1969/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 136–137.
3. Bulota, Šarūnas. Antrojo Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio anūkas: „Senelis džiaugtųsi Lietuva“. – Iliustr. // 15 min. – 2012, spal. 5, p. 14–15.
4. Garbaravičienė, Birutė. Vasario 16-oji: praeities dvasios gyvybę turi išsaugoti dabarties darbai. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, vas. 17, p. 1.
5. KAA, f. 219, ap. 1, b. 990, lap. 82.
6. Kibirkštienė, Aldona. Nuo šiol – Aleksandro Stulginskio vidurinė: [apie A. Stulginskio vardo suteikimą Kauno 37-ajai vidurinei mokyklai // Kauno diena. – 1996, rugs. 21, p. 3.
7. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
8. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 65–67.
9. Naujas vardas / LŽŪU // Naujos tėviškės žinios. – 2011, liep. 2, p. 1.
10. Sausio 26 d. Kaune atidengta atminimo lenta, skirta Lietuvos Respublikos Prezidentui Aleksandrui Stulginskiui... // Nemunas. – 2011, vas. 3–9, p. 12.
11. Tamakauskas, Zigmas. Tarnystės valstybei pavyzdys. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, kovo 5, p. 14.
12. Vaičius, Antanas. Sąžiningas prezidentas, sąžiningas ūkininkas. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2011, Nr. 115, rugs. 29, p. 22.
13. Vokietijoje įamžintas Aleksandro Stulginskio vardas. – Iliustr. // Voruta. – 2011, vas. 5, p. 10.
14. A. Stulginskio žvaigždė // Lietuvos rytas. – 2020, birž. 16, p. 3.
15. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 44–45.
16. Karalienės Mortos mokyklos informacija [2021 10 19].
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka