BULVIČIUS VYTAUTAS [1908 05 05 Kunigiškiuose (Vilkaviškio r.) – 1941 12 17 Gorkyje (dab. Žemutinis Naugardas (Rusija)], karininkas, generalinio štabo majoras, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas.

1925–1940 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1925 m. baigęs Vilkaviškio gimnaziją, įstojo į Kauno Karo mokyklą. 1927 m. ją baigė leitenanto laipsniu. 1933 m. pakeltas į kapitonus. 1934 m. perkeltas į karo aviaciją, kur paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu. 1937 m. baigęs Vytauto Didžiojo karininkų kursus, dirbo Kariuomenės štabe. VDU dėstė karinio rengimo kursą. 1938 m. – generalinio štabo majoras.
Parašė daug straipsnių karine ir patriotine tema žurnaluose „Mūsų žinynas, „Kardas“ ir kt., knygą „Karinis valstybės rengimas“ (1939 m., 1994 m. perleista).
Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 09 16 paskirtas naujai suformuotos Darbininkų ir valstiečių raudonosios armijos Pėstininkų karo mokyklos, perkeltos iš Kauno į Vilnių, dėstytoju.
V. Bulvičiaus šeimai likus gyventi Kaune, jis dažnai čia lankydavosi, susitikdavo su pažįstamais kariškiais, VDU dėstytojais ir studentais.
1941 06 08 NKVD suimtas, birželio mėn. pabaigoje išvežtas į Gorkio kalėjimą Nr. 1, kur po pusės metų sušaudytas.
Apdovanotas: 1928 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 1938 m. – DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, 1997 m. – Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (po mirties).

nuotrauka 2009 06 20 VDU (K. Donelaičio g. 52) II a. vestibiulyje atidengti bareljefai ir atminimo lenta su užrašu: „Lietuvių aktyvistų fronto suorganizuotas 1941 m. birželio 23 d. ginkluotas sukilimas išreiškė tautos valią atkurti laisvą ir nepriklausomą valstybę ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Svarbiausi lietuvių aktyvistų fronto vadovai buvo Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai ir studentai Vytautas Bulvičius, Adolfas Damušis, Juozas Vėbra, Leonas Prapuolenis, Pilypas Narutis. Lietuvos laikinajai vyriausybei vadovavo Juozas Ambrazevičius“ (skulpt. Stasys Žirgulis).
Prieiga per internetą: http://www.tv3.lt/naujiena/296796/vdu-bus-iamzintas-birzelio-sukilimo-vadu-atminimas  [žiūrėta 2017 03 24]

2011 m. projektuojamai gatvei Kazliškiuose suteiktas V. Bulvičiaus pavadinimas (KMS tarybos 2011 05 12 sprend. Nr. T-322).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Naujausi Kauno miesto tarybos sprendimai // Laikinoji sostinė. – 2011, geg. 21, p. 8.
2. Žaldokas, Alfonsas. Vytauto Didžiojo universitete atidengtas bareljefas Birželio 23-osios sukilimo vadams. – Nuotr. // Trimitas. – 2009, Nr. 7, p. 38.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka