KONČIUS IGNAS [1886 07 31 Purvaičiuose (Plungės r.) – 1975 02 19 Putname (JAV)], fizikas, terminologas, etnografas, profesorius.

1926–1944 m. su pertraukomis gyveno Kaune.

1926 m. iš Dotnuvos persikėlęs į Kauną, dėstė fiziką ir meteorologiją Aukštuosiuose karininkų kursuose, buvo LU Gamtos ir matematikos fakulteto docentas. 1932 m. tapo ekstraordinariniu profesoriumi, pradėjo vadovauti VDU Eksperimentinės fizikos katedrai. 1930–1940 m. buvo Matematikos fakulteto tarybos sekretorius, „Darbų“ redaktorius, taip pat žurnalo „Gamta“ redakcinės komisijos narys, Valstybės archeologijos bei Mokyklų reformos komisijų narys.
Keliaudamas po Vakarų Lietuvą registravo ir fotografavo žemaičių kryžius ir koplytėles, spausdino straipsnius leidiniuose „Soter“, „Gimtasis kraštas“, „Lietuvių enciklopedija“, „Kultūra“ ir kt. Sudarė žodyną „Terminai fizikos reikalams“, „Meteorologijos vadovėlį“ (abu 1924), „Ūkininko dangus“ (1925), su K. Avižoniu ir S. Kolupaila – vadovą turistams „20 kelionių po Kauno apskritį“ (1937), su P. Brazdžiūnu parengė „Fizikos praktikos darbus“ (1938). o su A. Juška „Fizikos kursą (1941).
Aktyviai dalyvavo Lietuvių skautų sąjungos veikloje bei prisidėjo kuriant Kaune Tėviškės (Oro) muziejų ir Zoologijos sodą. 1936 m. buvo apdovanotas LDK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu.
1941 m. buvo suimtas ir nuvežtas į Baltarusiją sušaudyti. Išliko gyvas ir grįžo į Kauną. 1942–1944 m. vadovavo Savitarpinės pagalbos vyriausiajam komitetui. Igno Končiaus surinktas fondas saugomas Kauno M. K. Čiurlionio meno muziejuje, o jo padarytos Žemaitijos kryžių ir Šventųjų nuotraukos – Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
Išleistos jo knygos: „Kelionė į Červenę ir atgal“ (1993), „Žemaičio šnekos“ (1996), „Mano eitasis kelias: atsiminimai“ (Vilnius, 2001, 2016).
1990 m. išleista „Ignas Končius : literatūros rodyklė“ (Vilnius).

nuotrauka 1996 09 10 Centre prie namo (Karo ligoninės g. 7) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1929–1944 m. gyveno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, žymus kraštotyrininkas ir visuomenės veikėjas, Červenės tremtinys Ignas Končius. Mirė Putname (JAV)“ (Kauno m. mero 1996 06 12 potv. Nr. 454).

1999 m. įsteigta Igno Končiaus vardinė stipendija, skirta geriausiam KTU studentui fizikos mokslų srityje.

2003 m. KTU fundamentaliųjų mokslų fakultete (Elektronikos rūmai, 235 kab.) atidaryta profesoriaus vardo optikos ir atomo fizikos laboratorija.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
2. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
3. Milius, Vacys. Paminėtos Igno Končiaus 110-osios gimimo metinės // Lietuvos istorijos metraštis, 1996–1997. – P. 479–480.
4. Misevičius, Vilius. Prisimename profesorių tremtinį Igną Končių // Studijų aidai. – 1996, rugs. 12, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka