ŠIMONIS KAZYS [1887 08 25 Starkonyse (Kupiškio r.) – 1978 06 05 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse; jo atminimui 1981 m. pastatytas medinis dail. Algirdo Pakeliūno stogastulpis], dailininkas, nusipelnęs meno veikėjas.

1907–1909 m., 1918–1926 m., 1928–1978 m. gyveno Kaune.

1907 m. mokėsi „Saulės“ mokytojų kursuose. Piešimo ir tapybos – pas T. Daugirdą ir A. Varną. 1918 m. apsigyveno Kaune. 1920–1921 m. dėstė „Aušros“ gimnazijoje ir J. Damijonaičio mokytojų kursuose. Piešė lietuviškus ornamentus, rinko liaudies meną. Nuo 1920 m. rengė parodas šalyje ir užsienyje, aktyviai dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų draugijos veikloje. Nuo 1934 m. buvo Kauno meno mokyklos bibliotekininkas, vėliau – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto muziejaus vedėjas.
1951–1959 m. dirbo KPI Architektūros katedros laborantu, dėstė piešimą. Sukūrė apie 2000 grafikos ir tapybos darbų, iliustravo knygas. Kūrė peizažus, portretus, ekslibrisus, plakatus, pašto ženklus, spektaklių dekoracijas. Jo paveikslai puošė Maironio, Vydūno ir kitų žymių žmonių namus. Istorinę ir meninę vertę turi jo senovės architektūros ir meno paminklų piešiniai. Mėgiama tema – piliakalniai.
K. Šimonio darbai visada žavėjo plačiuosius visuomenės sluoksnius, ypač Amerikos lietuvius. Didelė kūrinių dalis saugoma M. K. Čiurlionio dailės galerijoje, nemažai – kraštotyros muziejuose ir pas privačius asmenis. Dailininkas rinko lietuvių liaudies meno pavyzdžius, rašė straipsnius etnografijos klausimais. Kolekcionavo įrašus apie Lietuvą, padarytus iki XV a., bei spaudos draudimo laikų knygas.
Surengė 47 personalines parodas. Parašė poetinės prozos knygą „Girių giesmės“ (1936) ir atsiminimus „Gyvenimo nuotrupos“ (1959, 1966).
Bibliografinėmis retenybėmis tapo reprodukcijų albumai „Kazio Šimonio kūryba“ (Marijampolė, 1938) bei „Senasis Kaunas“ (Kaunas, 1967). Sudaryti 13 jo atvirukų aplankai (1967, 1975) ir 12 atvirukų rinkinys „Lietuvos rašytojų portretai“ (Kaunas, 1997)“. 1997 m. surengta jubiliejinė kūrybos paroda, išleistas katalogas „Kazys Šimonis, 1887–1978“ (Kaunas, 1997). 2007 m. minint 120-ąsias gimimo metines, K. Šimonio gimtinėje pastatytas stogastulpis (tautodail. Jonas Šmigelskis, Leonas Perekšlis bei Gintautas Bernadickas). Menotyrininkė Nijolė Tumėnienė sudarė reprodukcijų albumą „Kazys Šimonis“ (Vilnius, 2006), poetas R. Keturakis parengė: dailininko poezijos rinkinį „Kas tu esi?“ (Kaunas, 2006), „K. Šimonis – sakmės, poezija, poetinė proza“ (Kaunas, 2007), Kazys Šimonis „Istoriniai ir etnografiniai užrašai“ (Kaunas, 2009). Danutė Jedzinskienė išleido monografiją „Kazys Šimonis“ (Vilnius, 1986). 2015 m. išleista knyga „Kazys Šimonis. Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai“ (Kaunas).

nuotrauka 1985 m. ant namo, kuriame gyveno, prikabinta pirmoji atminimo lenta. 1992 m. lenta nuplėšta. 1996 01 25 centre (Kęstučio g. 68) atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu (skulpt. Vladas Žuklys, archit. Jonas Lukšė; Kauno m. mero 1996 01 15 potv. Nr. 30). 2014 m. lenta atnaujinta: „Šiame name 1965–1978 m. gyveno žymus dailininkas Kazys Šimonis“.

[1997] m. įkurtas Kazio Šimonio paramos fondas, siekiantis surinkti ir publikuoti visą dailininko palikimą. Rengiami jo vardo Aukštaitijos menininkų parodos-konkursai.

2007 12 11, minint 120-ąsias gimimo metines, prie KTU Elektronikos ir valdymo inžinerijos fakulteto pastato (Studentų g. 48) atidengta memorialinė lenta: „1951–1959 metais universiteto (Kauno politechnikos instituto) Architektūros katedroje dirbo Kazys Šimonis (1887–1978), dailininkas, rašytojas, mąstytojas“ (skulpt. Arūnas Sakalauskas).

2008 m. jo vardu pavadinta gatvė (Kauno m. sav. tarybos 2008 07 17 sprend. Nr. T-361).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Gedminienė, Violeta. Įamžintas Kazio Šimonio atminimas. – Iliustr. // Studijų aidai. – 2007, gruod. 20, p. 1, 8.
2. Inytė, Vėjūnė. Dėl duonos kąsnio dailininkas savo principų neišdavė. – Portr. // Laikinoji sostinė. – 2007, gruod. 29, p. 9.
3. Kazys Šimonis. – Iliustr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. P. 126–127.
4. Navardauskas, Ramutis. Rastas paveikslas tarsi ant sparnų parskrenda // Diena. – 1995, geg. 20, p. 12.
5. Prezidentas pagerbė dailininką. – Iliustr. // 15 min. – 2007, gruod. 3, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka