ALEKSA JONAS PRANAS [1879 12 25 Obelupiuose (Vilkaviškio apskr.) – 1955 04 22 Svetlozelionoje (Tomsko sr., Rusija; 1990 m. palaikai prvežti į Lietuvą ir palaidoti Palangoje], Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, sociologas, filosofas, ekonomistas.

1918–1940 m. gyveno Kaune.

1900–1907 m. Maskvos universitete studijavo gamtos mokslus, agronomiją bei sociologiją, o 1914–1915 m. – Varšuvos aukštojoje žemės ūkio mokykloje. 1918 m. grįžo į Kauną. 1918–1920 m. buvo Žemės ūkio departamento direktorius, 1920–1923 m. – Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1924–1927 m. – Lietūkio tarybos pirmininkas, 1925–1940 m. – VDU Žemės ūkio ekonomikos docentas, vėliau – profesorius. 1925 m. vienas iš Ūkininkų partijos įkūrėjų, 1925–1927 m. – žurnalo „Žemės ūkis“ redaktorius, 1926–1927 m. – Žemės ūkio rūmų pirmininkas, 1926–1935 m. – Žemės ūkio ministras, 1928–1936 m. – organizacijos „Ūkininkų vienybė“ pirmininkas. 1926 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos III Seimą. SSRS okupavus Lietuvą, NKVD suimtas, 1940–1941 m. kalintas Marijampolėje bei Kaune. Prasidėjus karui iš kalėjimo pabėgo, tačiau 1942 m. jį suėmė ir kalino gestapas, vėliau ištrėmė į Vokietiją. 1948 m. ten jį suėmė NKVD ir ištrėmė į Sibirą.
J. Aleksa buvo ūkininkiškosios ideologijos kūrėjas, pirmasis Lietuvoje žemės ūkį tyręs kompleksiškai (plėtros teorijos požiūriu) bei propagavęs žemės ūkio kooperaciją. Svarbiausi jo darbai: „Lietuvos šios dienos žemės ūkis ir jo ateitis“ (1924), „Lietuvių tautos likimo klausimu“ (2 t. 1925–1933), „Lietuvos ūkininkai ir Lietuvos valstybė“ (1926), „Kuriuo keliu eisime“ (1927), „Mano testamentas lietuvių tautai“ (1951 m., išleista 1999 m.).
1931 m. apdovanotas DLK Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu.
1999 m. išleista Mečislovo Reinio sudaryta knyga „Jonas Aleksa. Ūkio, mokslo ir valstybės baruose“, 2003 m. – Vlado Žuko „Margi gyvenimo puslapiai : Salomėja ir Jonas Aleksos“ (Vilnius), 2011 m. – „Valstybininkas ir mokslininkas Jonas Pranas Aleksa: žvilgsnis iš dabarties“ (Akademija (Kauno r.), 2013 m. – Valentino Aleksos ir Jono Jasaičio parengta studija „Profesorius Jonas Pranas Aleksa ir jo idėjos ateities Lietuvai“ (Vilnius).

1929 10 29 už ypatingą atsidavimą Lietuvos žemės ūkiui, LŽŪA taryba J. P. Aleksai suteikė agronomijos garbės daktaro vardą.

1990 12 28 viena Vilijampolės mikrorajono gatvė pavadinta J. ir K. Aleksų vardu (Kauno m. mero 1990 12 28 potv. Nr. 897).

nuotrauka 2009 03 11 minint 130-ąsias gimimo metines ant Lietuvos Žemės ūkio rūmų pastato Kaune (K. Donelaičio g. 2) iškilmingai atidengta memorialinė lenta su bareljefu: „Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktaras, profesorius Jonas Pranas Aleksa (1879–1955), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, ekonomistas, sociologas filosofas, 1920–1923 m. žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1926–1935 m. žemės ūkio ministras, žemės ūkio rūmų įkūrimo 1926 m. iniciatorius ir jų pirmasis vadovas, už patriotinę veiklą kalintas caro žandarų, sovietų ir nacių okupantų. Mirė Sibire“ (skulpt. Stasys Žirgulis).
Prieiga per internetą: http://www.suduvosgidas.lt/index.php?cid=1739&new_id=77237  [žiūrėta 2010 08 09]

nuotrauka 2011 02 15 VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete (S. Daukanto g. 28, 4 a. fojė) parengtas stendas.

nuotrauka 2018 12 05 VDKM sodelio prieigose (greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos) atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Jonas Pranas Aleksa. Projekto iniciatorius – LGGRTC, autorius – LGGRTC skulpt. Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – archit. Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Prieiga per internetą: https://goo.gl/BKYMjM  [žiūrėta 2018 12 12]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. J. ir K. Aleksų g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 18–19.
2. Planutytė, Akvilė. VDU atidengta profesoriaus Jono Prano Aleksos atminimo stela. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2011, vas. 17, p. 1.
3. Skučaitė, Virginija. Tarpukario ministrų atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
4. Valentino Aleksos informacija.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka