DAUGIRDAS TADAS [1852 02 27 Torbine (Novgorodo sr.) – 1919 11 01 Kaune; palaidotas Ariogaloje, Daugirdų šeimos koplyčioje], muziejininkas, dailininkas, archeologas, kraštotyrininkas bei visuomenės veikėjas.

1907–1919 m. gyveno Kaune.

1870–1872 m. studijavo Sankt Peterburgo, 1872–1876 m. Miuncheno dailės akademijoje. Nuo 1907 02 08 Kauno miesto muziejuje dirbo konservuotuoju, nuo 1909 01 23 – direktoriumi. Muziejui dovanojo didelį archeologinės bei etnografinės medžiagos rinkinį. Jo dėka, iš atsitiktinių radinių sandėlio Kauno m. muziejus virto pavyzdingu kraštotyros muziejumi.
1910–1914 m. daug prisidėjo prie lietuvių dailės parodų organizavimo Kaune. Pirmojo pasaulinio karo metais saugojo muziejų, parašė išsamų kaizerinės okupacijos laikotarpio dienyną. Rašė periodiniuose leidiniuose „Draugija“, „Viltis“, „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuva“, „Vienybė“ ir kt. Vien Pirmojo pasaulinio karo metais periodikoje pasirodė daugiau kaip 130 jo publikacijų.
Buvo nuoseklus mokslininkas, sistemingai tvarkė medžiagą, rašė tyrinėjimų dienoraščius ir juos iliustravo. Registravo kultūros paminklus. Tyrinėjo kapinynus, piliakalnius ir kitus istorinius paminklus įvairiose Lietuvos vietovėse. 1911 m. ištyrė Lauksvydų kapinyną Kauno r.
T. Daugirdas paliko nemažai tapybos darbų, iš kurių pažymėtini paveikslai: „Auštant“, „Dubysa“, „Pūga“, „Kiemas“ ir kt. Taip pat kūrė bažnyčių vitražus, spektaklių dekoracijas ir kostiumus, Lietuvos miestų herbus. 1917 m. dalyvavo komisijoje kuriant lietuvišką vėliavą. Buvo priimtas jo pasiūlymas šalia raudonos ir žalios spalvos įvesti geltoną.
1919 m. tapo Valstybės archeologijos komisijos (VAK) pirmininku. Tų pačių metų vasario 17 d. išleisti pirmieji lietuviški spalvoti pašto ženklai, išspausdinti Berlyne, kurių dailininkai – K. Šimonis ir T. Daugirdas.
2012 m., mokslininko 160-ųjų gimimo metinių proga, išleista dr. Kazio Račkausko knyga „Tautos atminties sargybiniai“ (Vilnius).

1923 m. Pranciškonų gatvė Kauno senamiestyje pavadinta jo vardu (Kauno m. tarybos 1923 06 05 nut. Nr. 55).
Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1923-birz.21  [žiūrėta 2022 02 23]

nuotrauka 1978 m. buvo atidengta pirmoji memorialinė lenta (Rotušės a. 19): „Šiame name 1908–1919 m. gyveno archeologas, dailininkas, muziejininkas Tadas Daugirdas“ (Kauno m. LDT VK potv. Nr. 173 p.). 1993 m. atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu (skulpt. Vytautas Narutis).

2006 m. Tėvynės pažinimo draugija įsteigė Tado Daugirdo premiją, skiriamą už nuopelnus puoselėjant tautos paveldą.

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Elekšis, Juozas. Profesorė O. Voverienė – pirmoji Tado Daugirdo premijos laureatė. – Iliustr. // Lietuvos aidas, 2007, vas. 22, p. 9.
2. Galaunė, Paulius. „Ir sušvitęs gyvenimo noras...“ // Kultūros barai. – 1977, Nr. 2, p. 63–64.
3. KAA, f. 100, ap. 1, b. 80, lap. 67–70.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
5. Tadas Daugirdas. – Portr. // Kūrėjai ir jų memorialinės vietos / Stasė Ramanauskienė. – Vilnius, 1984. – P. 71–72.
6. T. Daugirdo g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 46–47.
7. Nauji gatvių pavadinimai // Laisvė. – 1923, birželio 21, p. 3.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka