MERKYS ANTANAS [1887 02 01 Bajoruose (Rokiškio r.) – 1955 03 05 Malenkuose (Rusija), 1995 m. jo kenotafas (archit. V. Mačys) perkeltas į Petrašiūnų kapines], teisininkas, paskutinysis Lietuvos ministras pirmininkas.

1919–1940 m. gyveno Kaune.

1919 01 11 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas juridinio skyriaus vedėju. Vėliau ėjo įvairias atsakingas pareigas Krašto apsaugos ministerijoje. 1920 m. paskirtas krašto apsaugos ministru, po to – Vietinės brigados visų komendantūrų vadu. 1922 m. pasitraukė iš kariuomenės. 1926–1927 m. vėl paskiriamas krašto apsaugos ministru. 1927 m. pasitraukė į atsargą plk. ltn. laipsniu ir buvo Klaipėdos krašto gubernatorius iki 1932 05 19. Vėliau dirbo advokatu ir Valstybės tarnybos konsultantu.
1933 12 21–1939 01 02 m. buvo Kauno miesto burmistras bei Pabaltijo miestų sąjungos pirmininkas. Priklausė tautininkų sąjungai, buvo „Rotary“ klubo narys. Jo vadovavimo laikotarpiu Kaune buvo grindžiamos gatvės, nutiestos naujos vandentiekio ir kanalizacijos linijos, skiriamos premijos architektams už gražius namus bei sutvarkytus sklypus. Įsteigta Autobusų susisiekimo įmonė. Nuo 1936 m. A. Merkys – Seimo tautos atstovas ir peticijų komisijos pirmininkas. 1939 m. – Lietuvos valstybės įgaliotinis Vilniaus kraštui. 1939 11 12–1940 06 17 – ministras pirmininkas.
1927 m. buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu, 1938 m. – DLK Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu.
1940 06 17 buvo priverstas savo įgaliojimus perduoti J. Paleckio vyriausybei. Po kurio laiko suimtas ir su šeima išvežtas į Saratovą. 13 metų praleidęs įvairių kalėjimų vienutėse, 1954 m. paleistas be teisės grįžti į Lietuvą. Mirė netoli Vladimiro. Kapo rasti nepavyko. Parvežta tik urna su žeme iš kapavietės.

nuotrauka 1991 05 24 centre ant namo (Laisvės al. 30) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1936–1940 m. gyveno Kauno burmistras, Lietuvos respublikos ministras pirmininkas Antanas Merkys“ (skulpt. Algimantas Šlapikas). Vytauto Didžiojo karo muziejuje įvyko atminimo valanda „Antano Merkio gyvenimas ir veikla“.

1991 m. pagrindinė Lapių gyvenvietės gatvė pavadinta jo vardu.

1991 05 25 Mažosiose Lapėse (Kauno r.), kur tarpukariu A. Merkys turėjo dvarą, jam pastatytas paminklinis biustas (skulpt. Gintas Jonkus). Lapių kapinėse buvo atidengtas kenotafas.

nuotrauka 2018 12 05 VDKM sodelio prieigose (greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos) atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Antanas Merkys. Projekto iniciatorius – LGGRTC, autorius – LGGRTC skulpt. Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – archit. Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Prieiga per internetą: https://goo.gl/BKYMjM  [žiūrėta 2018 12 12]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Adomaitis, Justinas. A. Merkio atminimui – Petrašiūnuose // Tėviškės žinios. – 1995, geg. 9, p. 1.
2. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 125.
3. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
4. Paskutiniam premjerui atminti. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1991, geg. 25, p. 1.
5. Pauliukevičienė, Nijolė. Antano Merkio atminimui. – Portr. // Kauno tiesa. – 1991, geg. 22, p. 1.
6. Skučaitė, Virginija. Tarpukario ministrų atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka