SKRUPSKELIS IGNAS [1903 10 Melgužėje (Joniškio r.) – 1943 02 01 Vorkutoje (Komijos ASSR)], germanistas, publicistas, visuomenės veikėjas.

[1925]–1941 m. gyveno Kaune.

[1925 m.] susiradęs darbą, iš Kaišiadorių persikėlė į Kauną. Dirbdamas studijavo LU teisių fakultete, bet apsigyvenęs Kaune perėjo į Teologijos-filosofijos fakultetą, kurį baigė 1929 m. Kaip gabus studentas gavo stipendiją ir išvyko į užsienį tęsti germanistikos studijų. 1932 m. jam buvo suteiktas daktaro laipsnis už disertaciją apie lietuvius XVIII a. vokiečių literatūroje.
Studijuodamas LU dalyvavo draugijos „Šatrija“ veikloje bei Žurnalistų sąjungos valdyboje. 1938 m. išrinktas Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininku, buvo LKMA iždininkas, jaunųjų katalikų sąjūdžio dalyvis. Rašė straipsnius žurnalui „Athenaeum“, redagavo žurnalus „Židinys“ ir „XX amžius“. Publicistikos straipsnius pasirašinėjo I. Petrikonio slapyvardžiu. Aktyviai dalyvavo formuojant vyriausybę 1939 m.
1940 07 11 poilsiaujant Kačerginėje suimtas ir tardytas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Nuteistas 8 m., išvežtas į Vorkutą, iš kur nebegrįžo. Palaidotas Kochme miestelyje. 2000 m. įrašytas į Bažnyčios martirologą (Naujųjų kankinių sąrašą). 2006 m. prie Kriukų pagrindinės mokyklos (Joniškio r.) jo garbei pastatytas medinis stogastulpis.
Išleista Tatjanos Maceinienės knyga „Tikėjimas ir ateitis: Ignas Skrupskelis ir Pranas Dielininkaitis“ (Vilnius, 2006), Kęstučio Skrupskelio – „Ignas Skrupskelis: asmenybė ir laikmetis“ (Vilnius, 2014).

nuotrauka 1993 07 07 Žaliakalnyje ant namo (Vaižganto g. 14) atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1936–1940 m. gyveno visuomenės veikėjas, publicistas, filologijos mokslų daktaras „Židinio“ ir „XX amžiaus“ redaktorius Ignas Skrupskelis. Žuvo 1943 m. nežinomame Komijos lageryje“ (archit. Jonas Lukšė; Kauno m. 1993 06 18 potv. Nr. 614).

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
2. Gustaitytė, Violeta. Ignui Skrupskeliui atminti. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1993, liep. 8, p. 4.
3. Kibirkštienė, Aldona. Vakar, prie namo Vaižganto g. 14 // Kauno diena. – 1993, liep. 8, p. 4.
4. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
5. Narbutas, Leonas. Prikelta asmenybė: dr. Igno Skrupskelio paminėjimas Kaune. – Iliustr. // XXI amžius, 1993, liep. 16, p. 4.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka