DOVYDAITIS PRANAS [1886 12 02 Runkiuose (Kazlų Rūdos sav. t.) – 1942 11 04 Sverdlovske (Rusija)], profesorius, Lietuvos ministras pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

1916–1940 m. gyveno Kaune.

1916–1922 m. dirbo „Saulės“ gimnazijos direktorium. 1918 02 16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 1919 03 12–1919 04 12 dirbo LR 3-osios Vyriausybės ministru pirmininku.
1920–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose Kaune. 1922 m. tapo Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakulteto profesoriumi, nuo 1928 m. – ordinariuoju profesoriumi. 1935 m. jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. P. Dovydaitis – aktyvus visuomenės veikėjas: 1925 m. – vyriausiasis ateitininkų vadas, nuo 1927 m. – garbės pirmininkas. 1934–1940 m. buvo Lietuvos krikščionių darbininkų profesinės sąjungos vienu iš steigėjų, o 1934–1940 m. – jos pirmininku. Nuo 1931 m. – Katalikų veikimo centro pirmasis vicepirmininkas.
Redagavo „Ateitį“, „Naująją vaidilutę“, „Logos“, „Soter“. Buvo „Lietuviškosios enciklopedijos“ viceredaktorius (1931–1940 m.). Parašė mokslo darbų kultūros, religijos, filosofijos temomis.
1940 m. bolševikų okupacinės valdžios atleistas iš universiteto, apsigyveno prie Čekiškės, bandė ūkininkauti, bet 1941 m. birželį buvo ištremtas į Uralą. Kalėjo Sverdlovsko srities Gari lageryje Nr. 47. 1942 11 04 prof. P. Dovydaitis buvo sušaudytas Severouralsko lageryje Nr. 35. Palaidojimo vieta nežinoma.
1922 m. „De jure“ laidoje, skirtoje paminėti faktui, kad daugelis pasaulio šalių oficialiai pripažino Lietuvos nepriklausomybę, išleistas lietuviškas 2 auksinų vertės pašto ženklas (dail. Adomas Varnas) su P. Dovydaičio atvaizdu. 1995 02 16 Lietuvos Vyriausybė įamžino Vasario 16-osios Akto signatarų atminimą, išleisdama kiekvienam specialius 0,20 Lt vertės pašto ženklus iš serijos „Lietuvos Nepriklausomybės Diena” (dail. Jokūbas Zovė).
2000 05 07 P. Dovydaitis Popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskelbtas Lietuvos naujuoju kankiniu ir įrašytas į bažnyčios Dvidešimtojo amžiaus martirologiją.
1975 m. išleista Juozo Girniaus monografija „Pranas Dovydaitis“ (Chicago, Ill.; 2-asis leid. – 2017, Vilnius). Aldona Vasiliauskienė apie jį parašė monografiją „Akmenuotas patrioto kelias“ (Vilnius, 2001).
2012 m. sukurta dokumentinė apybraiža „Atminimas“ (rež. Rita Dovydaitytė-Dagienė, Giedrius Dagys). 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (archit. Stanislovas Kalinka).

nuotrauka 1938 10 23 „Aušros“ gimnazijos vestibiulyje (Laisvės al. 95) atidengta memorialinė lenta. 1940 m. nuimta. 1993 09 01 atkurta lenta su įrašu: „Profesorius / Pranas Dovydaitis / 1886–1942 / 1916–1922 m. pirmosios lietuviškos / gimnazijos Kaune direktorius” (archit. Jonas Liaudanskas).

1990 m. atsikūrusi Lietuvių katalikų mokslo akademija, pagerbdama pirmąjį „LOGOS“ žurnalo leidėją ir redaktorių P. Dovydaitį, įsteigė jo vardo premiją, kuri teikiama kas dveji metai geriausiam žurnalo debiutantui.

1993 03 11 Kaune įsteigtas P. Dovydaičio fondas, skirtas studentijai remti. Steigėjai – Lietuvos ateitininkų federacija bei tautiečiai išeivijoje.

1995 m. buv. V. Jacenevičiaus gatvė Žaliakalnyje pavadinta P. Dovydaičio vardu (Kauno m. mero 1995 04 06 potv. Nr. 233)

nuotrauka 1996 02 16 Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje atidengtas paminklinis biustas (skulpt. Arūnas Sakalauskas; archit. Linas Jurgaitis).

1996 m., minint P. Dovydaičio 110-ąsias metines, Čekiškės bažnyčios šventoriuje (Kauno r.) atidengtas paminklinis kryžius, kuriame įrašyta: „Paminklas Nepriklausomybės Akto signatarui, Ministrui pirmininkui (1919), filosofui, teisininkui, žurnalų redaktoriui, profesoriui Pranui Dovydaičiui (1886–1942)“ (tautodail. Albinas Fokas). Jam pastatytas paminklas ir klebonijos skverelyje.

2002 05 Prienų kaime (Kauno r.), buv. P. Dovydaičio sodybos vietoje, kurioje jis gyveno 1935–1941 m., atidengtas paminklinis akmuo.

2002 05 02 Kauno r. Čekiškės vidurinei mokyklai (Mokyklos g. 14) suteiktas P. Dovydaičio vardas.
2017 09 01 sode, prie gimnazijos, Kauno rajono savivaldybės pastangomis atidengtas paminklas (skulpt. Stasys Žirgulis).
Prieiga per internetą: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=141&ncid=3&nid=4776  [žiūrėta 2017 10 06]

nuotrauka 2013 02 14 VDU Katalikų teologijos fakulteto (Gimnazijos g. 7) II aukšte atidaryta prof. Prano Dovydaičio auditorija ir KTU II rūmų (K. Donelaičio g. 20) II aukšto fojė atidengta atminimo lenta su užrašu: „1929–1940 m. šiame pastate dirbo 1918 m. Vasario 16-osios akto signataras, ministras pirmininkas, Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto prof. Pranas Dovydaitis (1886–1942)”.

nuotrauka 2015 02 16 Kazlų Rūdoje atidengtas paminklas, skirtas 1918 m. Vasario 16-osios akto signatarui (skulpt. Zigmas Buterlevičius).
Prieiga per internetą: http://www.voruta.lt/pranas-dovydaitis/  [žiūrėta 2017 10 06]

nuotrauka 2018 12 05 VDKM sodelio prieigose (greta K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtos) atidengta paminklinė plokštė, skirta 29-iems sušaudytiems, mirusiems tremtyje, kalinimo vietose Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. ministrų kabinetų nariams atminti ir pagerbti. Joje įamžintas ir Pranas Dovydaitis. Projekto iniciatorius – LGGRTC, autorius – LGGRTC skulpt. Jonas Jagėla, architektūrinės dalies autoriai – archit. Liucijus Dringelis ir Evaldas Ramanauskas.
Prieiga per internetą: https://goo.gl/BKYMjM  [žiūrėta 2018 12 12]

Šaltiniai ir literatūra apie atminimo įamžinimą:

1. Atidengtas paminklas signatarui P. Dovydaičiui. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2017, rugs. 4, p. 13.
2. Atminimo lentos signatarams // Vakaro žinios. – 2013, vas. 15, p. 2.
3. Čekiškė // Kauno rajono miestai ir miesteliai: praeitis ir dabartis. – Kaunas, 2002. – P. 6–7.
4. Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje / Vytautas Dovydaitis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2008, geg. 31, priedas „Naujausios žinios“, p. 1–2.
5. Inis, Laimonas. Galerija: [apie Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje pastatytą biustą P. Dovydaičiui]. – Iliustr. // Laisvės alėja. – 1996, Nr. 1, p. 14.
6. Įsteigtas naujas fondas // Katalikų pasaulis. – 1993, Nr. 5, p. 11.
7. KPTA atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
8. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 65–67.
9. Paminklas P. Dovydaičiui // Lietuvos žinios. – 2017, rugs. 2, p. 3.
10. Paminklas signatarui Pranui Dovydaičiui. – Iliustr. // XXI amžius. – 2017, rugs. 8, priedas „Abipus Nemuno“, p. 1.
11. Plioraitis, Ignas. Ar tikrai gerbiame šviesų Prano Dovydaičio atminimą? – Iliustr. // XXI amžius. – 2014, spal. 31, p. 13.
12. Pranas Dovydaitis. – Iliustr. // Novužės krašto vaikai / Bernardas Aleknavičius, Vincentas Aleknavičius. – Marijampolė, 1999. – D. 2, p. 102–105.
13. Prano Dovydaičio pėdsakai gimtinėje. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, gruod. 6, p. 4.
14. Profesoriaus Prano Dovydaičio atminimo saugojimas vidurinėje mokykloje / E. Simonaitienė // Čekiškė / Antanas Vaičius. – Kaunas : Kalendorius, 2012. – P. 241–243.
15. Skučaitė, Virginija. Tarpukario ministrų atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, gruod. 8, p. 11.
16. Universiteto auditorija pavadinta profesoriaus Prano Dovydaičio vardu. – Portr., iliustr. // XXI amžius. – 2013, vas. 26, p. 6.
17. Vasario 16-osios Akto signatarų atminimo lentos // XXI amžius. – 2013, vas. 22, p. 12.
18. Vasiliauskienė, Aldona. Pranas Dovydaitis mūsų atmintyje (2): vardo įamžinimas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2016, saus. 16, p. 6–7.
19. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 24–25.
© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka