AB-akcinė bendrovė
akad.-akademikas, akademija
al.-alėja
angl.-anglų k.
apskr.-apskritis
ap.- apyrašas
archit.-architektas
ASU-Aleksandro Stulginskio universitetas, buv. Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU). Nuo 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA).
Av.-aviacija
a.-aikštė
bal.-balandis
bibliogr.-bibliografija, bibliografinis
birž.-birželis
buv.-buvusi, buvęs
b.-byla (archyve)
centr.-centrinis(-iai)
dab.-dabar
dail.-dailininkas
DLK-Didysis Lietuvos Kunigaikštis
doc.-docentas
dok.-dokumentinis
dr.-daktaras
d.-dalis
ELTA -Lietuvos telegramų agentūra
fak.-fakultetas
FIBA-International Basketball Federation, liet. – Tarptautinė krepšinio federacija
fotogr.-fotografija, fotografas
f.-fondas (archyve)
geg.-gegužė
gen.-generolas, generalinis
gyd.-gydytojas
gruod.-gruodis
gv.-gyvenvietė
g.-gatvė
HE-hidroelektrinė
iliustr.-iliustracija
inž.-inžinierius
įsak.-įsakymas
JAV-Jungtinės Amerikos Valstijos
JT-Jungtinės tautos
KAA-Kauno apskrites archyvas
KAM-Krašto apsaugos ministerija
KAVB-Kauno apskrities viešoji biblioteka
KGB-Valstybės saugumo komitetas (rus. КГБ, Комитет Государственной Безопасности)
KKI-Kūno kultūros instituas 1945–1999 m.
KKSD-Kūno kultūros ir sporto departamentas
KMA-Kauno medicinos akademija 1989–1998 m.
KMI-Kauno medicinos institutas 1950–1989 m.
KMS-Kauno miesto savivaldybė
KMU-Kauno medicinos universitetas 1998 m. –...
Kn.-knyga
komj.-komjaunimo
komp.-kompozitorius
KPI-Kauno politechnikos institutas 1950–1990 m., nuo 1990 – KTU
KPTA-Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvas
kpt.-kapitonas
KTU-Kauno technologijos universitetas, buv. KPI (1950–1990 m.)
kt.-kita
KU-Kauno universitetas 1940–1943 m.
KVDT-Kauno valstybinis dramos teatras (nuo 2012 m. – NKDT)
KVU-Kauno valstybinis universitetas 1944–1950 m.
k.-kalba
k.-kaimas
LAF-Lietuvių aktyvistų frontas
laik.-laikinas, laikinoji
lapkr.-lapkritis
lap.-lapas
LBD-Lietuvos bibliotekininkų draugija
LDK-Lietuvos didysis kunigaikštis
LDM-Lietuvos dailės muziejus
LDT-Liaudies deputatų Taryba
LF-Lietuvių fondas
LFLS-Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga
LGGRTC-Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
liep.-liepa
LKF-Lietuvos krepšinio federacija
LKKA-Lietuvos kūno kultūros akademija, nuo 2012 m. rudens – Lietuvos sporto universitetas (LSU)
LKL-Lietuvos krepšinio lyga
LKMA-Lietuvos katalikų mokslų akademija
LLA-Lietuvos laisvės armija
LLKS-Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
LMA-Lietuvos mokslų akademija
LR-Lietuvos respublika
LRS-Lietuvos Respublikos Seimas
LRT-Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
LSMU-
2010 06 30 Kauno medicinos universitetas sujungtas su Lietuvos veterinarijos akademija ir pavadintas Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.
LSMU MA-Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija
LSMU VA-Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija
LSSR-Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika
LSU-Lietuvos sporto universitetas (buv. LKKA)
LŠIM -
Lietuvos švietimo istorijos muziejus (nuo 2010 m.)
2002–2010 m. – Kauno apskrities pedagoginis muziejus
1958–2002 m. – Respublikinis pedagoginis muziejus
LŠS-Lietuvos šaulių sąjunga
Lt-litas
ltn.-leitenantas
LTOK-Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
LTSR-Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
LU-Lietuvos universitetas 1922–1930 m.
LVA-Lietuvos veterinarijos akademija
LŽŪA-Lietuvos žemės ūkio akademija
LŽŪU-
Lietuvos žemės ūkio universitetas, nuo 2011 06 28 – Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), nuo 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA).
MA-Mokslų akademija
mėn.-mėnuo
mjr.-majoras
MRU-Mykolo Romerio universitetas
m.-metai, miestas
NASA-Nacionalinės aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimų agentūra
NČDM-Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
NKDT-Nacionalinis Kauno dramos teatras
NKVD-Vidaus reikalų liaudies komisariatas (rus. Народный комиссариат внутренних дел (НКВД)
Nr.-numeris
nut.-nutarimas
pan.-panašiai
papild.-papildymas
patais.-pataisymas
pavad.-pavadinimas
plk.-pulkininkas
portr.-portretas
potv.-potvarkis
prof.-profesorius
pr.-prospektas
PSO-Pasaulinė sveikatos organizacija
p.-puslapis
RC-Registrų centras, VĮ, Kauno filialas
rež.-režisierius
rugpj.-rugpjūtis
rugs.-rugsėjis
r.-rajonas
saus.-sausis
sav.-savivaldybė
sav. t.-savivaldybės teritorija
skulpt.-skulptorius
spal.-spalis
sprend.-sprendimas
SSRS-Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
sudaryt.-sudarytojas
ŠMC-šiuolaikinio meno centras
tautodail.-tautodailininkas, tautodailininkė
t.-tomas
t.t.-taip toliau
URM-Užsienio reikalų ministerija
vas.-vasaris
VDA-Vilniaus dailės akademija
VDKM-Vytauto Didžiojo karo muziejus
VDU ŽŪA-Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, iki 2018 01 13 – ASU
VDU *-Vytauto Didžiojo universitetas (1930–1940 m., 1989 m. – ...)
VGTU-Vilniaus Gedimino technikos universitetas
vid.-vidurinis, vidutinis
vyr.-vyriausiasis, vyriausioji
VK-Vykdomasis komitetas
VLIK-Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
VšĮ-Viešoji įstaiga
VU-Vilniaus universitetas
VU KHF-Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas
v.-vardas
ŽŪR-Žemės ūkio rūmai
ž.-žodžiai

* VDU pavadinimai
  • 1922–1930 m. – Lietuvos universitetas
  • 1931–1939 m. – Vytauto Dižiojo universitetas
  • 1940–1943 m. – Kauno universitetas
  • 1944–1950 m. – Kauno valstybinis universitetas
Jeigu minimas Lietuvos universiteto laikotarpis nuo 1922 m. iki 1940 m. arba 1938–1944 m., biogramose rašoma VDU (visiems geriau žinomas pavadinimas).


© 2004, Kauno apskrities viešoji biblioteka