Cirtautas Gasparas Feliksas


[1841 06 21 Aisėnų kaimo dalyje, Padumblyje (Klaipėdos r.) – 1913 09 17 Berlyne; palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos požeminėje kriptoje], Žemaičių vyskupas, profesorius.

1868–1877, 1888–1913 m. gyveno Kaune.

1868–1877 m. Žemaičių kunigų seminarijoje dėstė lotynų kalbą, Šventąjį raštą ir dogmatinę teologiją. 1888–1897 m. – Žemaičių kunigų seminarijos rektorius, 1897 m. paskirtas Žemaičių vyskupo sufraganu ir Kastorijos tituliniu vyskupu. Nuo 1908 m. – Žemaičių vyskupijos valdytojas, nuo 1910 m. – Žemaičių vyskupas.
Daug padėjo švietimą platinusioms Šv. Kazimiero, „Saulės“, Blaivybės, Šv. Juozapo, Moterų ir kitoms draugijoms, dalyvavo visuotiniuose jų susirinkimuose, rėmė laikraščių leidybą ir knygų platinimą. G. Cirtautas buvo humanistas, daug dėmesio labdarai skyręs dvasiškis.
Apie 1913 m. Onos Vitkauskytės knygynas Kaune išleido G. Cirtauto fotografinį atviruką.

  • 1926 m. Kauno arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1) atidengta memorialinė lenta su bronziniu bareljefu (skulptorius Juozas Zikaras): „Gasparas-Pelicijonas Cirtautas. Žemaičių vyskupas 1910–1913. Ilgametis kunigijos mokytojas. Pikta gerumu nugalėti stengėsi“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Vyskupas Gasparas Felicijonas Cirtautas // Užgesę žiburiai / Aleksandras Dambrauskas-Jakštas. – Roma : Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys, 1975. – P. 225–247.
  2. Informacija iš Kauno arkivyskupijos Bažnytinio meno muziejaus.
  3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  4. Kauno rotušės aikštė / Vytautas Levandauskas, Regina Levandauskienė, Žibartas Simanavičius. – Vilnius : Mintis, 1981. – P. 49.
  5. Visuomenės ir kultūros veikėjai. – Iliustr. // Sugrįžimai / Aldona Zimnachaitė. – Kaunas, 2001. – P. 79.
  6. Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 / Giedrė Jankevičiūtė. – Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2003. – P. 255.
  7. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika : monografija / Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė, Vaida Kamuntavičienė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė. – Kaunas : Kauno arkivyskupijos muziejus, 2008. – P. 129.
  8. Gasparo Felicijono Cirtauto portretas : [1904, tapyba : spalvota nuotrauka / J. Danielkus ; tekstas A. Giniūnienės] // Kultūros paminklai. – Nr. 16. – 2011, p. 188.
  9. Gasparas Felicijonas Cirtautas, Žemaičių vyskupas 1910-1913. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LIMIS-200000001597411 [2023 01 17]