Damušis Adolfas, tikr. pavardė Domaševičius


[1908 06 16 Toščicoje (Baltarusija) – 2003 02 27 Vilniuje; palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse], inžinierius chemikas, visuomenės veikėjas.

1928–1944 m. gyveno Kaune (1937–1938 m. tobulinosi Vokietijoje).

1928–1934 m. Lietuvos universiteto (LU) Technikos fakultete studijavo chemiją. Dar 1924 m. įsitraukęs į ateitininkų veiklą, studijų metais buvo renkamas į vadovų postus. Uždraudus ateitininkų draugiją, veikė slaptai. Už aktyvią veiklą 1931 m. pusę metų kalėjo Varnių koncentracijos stovykloje. 1932 m. įkūrė inžinierių ateitininkų korporaciją „Grandis“ ir jai vadovavo.
1934 m. baigęs studijas, dirbo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Technologijos fakulteto laborantu. 1935–1939 m. vykdė kalkinio akmens tyrinėjimus Jiesios slėnyje ir Skirsnemunėje. Tobulinosi Vakarų Europoje, padarė cemento gamybos Lietuvoje projektą, įgalinantį panaudoti vietines medžiagas. 1940 m. apgynė daktaro disertaciją „Aliuminio geležies deginių įtaka į portlandcemento susitraukimą“, už kurį buvo suteiktas docento laipsnis. 1942 m. buvo Kauno universiteto (KU) Technologijos fakulteto dekanas. 1940–1941 m. dalyvavo pasipriešinimo sovietams kovoje, peraugusioje į 1941 m. birželio sukilimą. Paskirtas Lietuvos laikinosios vyriausybės pramonės ministru. 1941–1944 m. pasipriešinimo judėjime atstovavo Lietuvių frontą.
1944 06 14 gestapo suimtas ir išvežtas į koncentracijos stovyklą Vokietijoje, kol išlaisvino JAV armija.
1947 m. su šeima pasitraukė į JAV. 1964 m. tapo Lietuvos katalikiškosios mokslų akademijos akademiku.
1981 m. laimėjo S. Šalkauskio premiją, 1984 m. už katalikišką veiklą apdovanotas Jono Pauliaus II Šv. Silvestro ordinu, 1994 m. – Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu.
Į tėvynę atvyko po 45 metų. 1989 m. Kaune pasirašė VDU atkūrimo aktą. 1997 06 12 grįžo gyventi į Lietuvą. Jo archyvas saugomas Lietuvos išeivijos institute Kaune.
110-osioms gimimo metinėms skirtas dokumentinis filmas „Adolfas Damušis“ (režisierius Arvydas Reneckis; 1991, atnaujintas 2018).
Išleistos A. Damušio knygos: „Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir pokario (1940–1959) metais“ (Kaunas, 1991), „Lithuania against Soviet and Nazi aggression“ (Brooklyn, 1998) ir „Žvilgsnis, nukreiptas į idealų aukštumas: Adolfo Damušio tekstai“ (Vilnius, 2009).

 • 1997 03 26 jam suteiktas VDU garbės daktaro vardas.
 • 2004 m. prie Ateitininkų šalpos fondo buvo įkurtas Adolfo Damušio atminimo fondas, skirtas jo kūrinių leidimui ir platinimui.
 • 2005 06 16 Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19), dalyvaujant žmonai ir dukrai, atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Stasys Žirgulis): „Prof. Dr. Adolfas Damušis, 1908–2003 m., pirmasis Lietuvoje cheminės technologijos mokslų daktaras, Technologijos fakulteto dekanas, iškilus visuomenės veikėjas, nacionalinio pasipriešinimo dalyvis“.
 • 2009 06 20 VDU (K. Donelaičio g. 52) II a. vestibiulyje buvo atidengtas sukilimo vadovų portretų skulptūrinis bareljefas ir atminimo lenta (skulptorius Stasys Žirgulis): „Lietuvių aktyvistų fronto suorganizuotas 1941 m. birželio 23 d. ginkluotas sukilimas išreiškė tautos valią atkurti laisvą ir nepriklausomą valstybę ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Svarbiausi lietuvių aktyvistų fronto vadovai buvo Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai ir studentai Vytautas Bulvičius, Adolfas Damušis, Juozas Vėbra, Leonas Prapuolenis, Pilypas Narutis. Lietuvos laikinajai vyriausybei vadovavo Juozas Ambrazevičius“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. „Adolfas Damušis“. – Portr. // Ateitis. – 1970, Nr. 10, p. 332.
 2. Prof. Dr. Adolfo Damušio atminimo fondas // XXI amžius. – 2004, kovo 12, priedas jaunimui „Žvilgsniai“, p. 4.
 3. Pagerbtas mokslininko ir visuomenės veikėjo atminimas. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, birž. 17, p. 9.
 4. Savo darbais įrodęs meilę tėvynei / Kazimieras Dobkevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – 2005, birž. 23, p. 1, 6.
 5. Atsiminimų pynė / Romualdas Baltrušis. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007. – P. 265.
 6. Prof. Adolfas Damušis // Lietuvių frontas / Mindaugas Bloznelis. – Kaunas, 2008. – P. 388–389.
 7. Vytauto Didžiojo universitete atidengtas bareljefas Birželio 23-osios sukilimo vadams / Alfonsas Žaldokas. – Nuotr. // Trimitas. – 2009, Nr. 7, p. 38.
 8. Tarnavęs mokslui, Lietuvai ir savo tautai : apie chemiką prof. habil. dr. Adolfą Damušį ; Ąžuolai miršta stovėdami / Ona Voverienė. – Portr. // Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – P. 100–112.
 9. Adolfas Damušis. Garbės daktaras / Honorary Doctor. – Prieiga per internetą: http://www.vdu.lt/lt/person/4-adolfas-damusis/ [2017 03 24]
 10. VDU bus įamžintas Birželio sukilimo vadų atminimas. – Prieiga per internetą: http://www.tv3.lt/naujiena/296796/vdu-bus-iamzintas-birzelio-sukilimo-vadu-atminimas [2017 03 24]