Ivinskis Zenonas


[1908 05 25 Kaušėnuose (Plungės r.) – 1971 12 24 Bonoje (Vokietija)], istorikas, profesorius, filosofijos daktaras, akademikas.

1925–1944 m. gyveno Kaune, išskyrus 1929–1932 m., kai tobulinosi Vokietijoje.

1925 m. baigęs Telšių gimnaziją, įstojo į Lietuvos universiteto (LU) istorijos fakultetą. 1920 m. įstojęs į ateitininkų organizaciją, 1927–1929 m. buvo Studentų ateitininkų sąjungos sekretorius ir pirmininkas. Gavęs valstybinę stipendiją, 1929–1932 m. tobulinosi užsienyje. Daktaro vardui gauti apgynė mokslinį darbą „Lietuvos valstiečių luomo istorija nuo seniausių laikų iki VI a. pradžios“, išleistą vokiečių kalba jį galima rasti beveik visose Europos universitetų bibliotekose.
1933 m. grįžęs į Kauną, dėstė istoriją Vytauto Didžiojo universitete (VDU), buvo Teologijos-filosofijos fakulteto privatdocentas, kartu Kaune atlikdamas ir karinę tarnybą. Iš Europos archyvuose surinktos medžiagos 1933 m. apgynė habilitacinį darbą „Lietuvių ir prūsų prekybiniai santykiai pirmojoje XVI a. pusėje“. 1935 m. buvo docentas, Visuotinės istorijos katedros vedėjas, nuo 1940 m. – profesorius.
1940 m. pavadavo laikraščio „XX amžius“ redaktorių. Rašė straipsnius „Lietuvių enciklopedijai“, leidiniams „Athenaeum“, „Naujoji Romuva“, „Soter“, „Židinys“ ir kitus. Buvo aktyvus ateitininkas, Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslų akademijos, tarptautinių istorikų konferencijų narys.
Sovietmečiu uždarius Teologijos-filosofijos fakultetą, sekretoriavo VDU, dirbo Lietuvos kultūros paminklų apsaugos konservatoriumi, profesoriavo Vilniaus universitete. 1941 m. Laikinoji vyriausybė grąžino jį į Kauno universitetą ir paskyrė naujai įkurto Filosofijos fakulteto dekanu. 1942 m. Z. Ivinskis atsistatydino iš dekano pareigų.
1944 m. rudenį pasitraukė į Vokietiją, tačiau veiklos nenutraukė. Lietuvos istoriją dėstė lietuviškose gimnazijose (nuo 1963 m. Bonos universitete), iš pirminių šaltinių ją tyrė Romos ir Vatikano archyvuose. Dalyvavo lietuvių politinėje veikloje, bendravo su Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu (VLIK), vadovavo Baltų institutui. Dar gyvendamas Kaune propagavo objektyvią lietuvybę užsienyje, kovojo su istorijos ideologizavimu ir iškraipymu.
Parašė studijas „Jogaila. Jo santykiai su Kęstučiu ir Vytautu“ (1935), „Šventasis Kazimieras“ (1955), „Merkelis Giedraitis ir jo laikų Lietuva“ (1955), „Lietuvos istorija: iki Vytauto Didžiojo mirties“ (1978), „Lietuvos istorijos šaltiniai“ (1995), daugybę mokslinių straipsnių apie didžiuosius Lietuvos kunigaikščius ir kt.
1993 m. parengta „Zenonas Ivinskis : bibliografija“ (Plungė).
2008 01 19 serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas jam skirtas pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).

 • 2008 10 16, minint 100-ąsias gimimo metines, VDU Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7) Z. Ivinskio vardu pavadinta auditorija, kurią puošia profesoriaus portretas (dailininkas G. Grickevičius), jo garbei surengta tarptautinė mokslinė konferencija.
 • 2008 10 17 Žaliakalnyje, ant namo P. Višinskio g. 46 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1936–1944 m. gyveno istorikas, filosofas, Vytauto Didžiojo, Vilniaus ir Bonos universitetų profesorius Zenonas Ivinskis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Dr. Zenonas Ivinskis // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. – T. 3 (1939). – 1940, p. 488–492.
 2. Zenono Ivinskio asmeninės bibliotekos, surinktos iki 1944 m. Lietuvoje, 1994 m. padovanotos Žemaičių dailės muziejui, spaudinių abėcėlinis katalogas. – Plungė–Vilnius, 1998. – 64 p.
 3. Istoriko Zenono Ivinskio rankraščiai Nacionalinėje bibliotekoje / Rima Dirsytė. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – 1998, Nr. 6 (birželis), p. 24–28.
 4. Gyvoji dvasia : prof. Zenonas Ivinskis / Tatjana Maceinienė. – Portr. – Biografinė rodyklė, p. 161 // Ne tikrovės drumzlėse, o idealo šviesoj / Tatjana Maceinienė. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 2004. – P. 102–165.
 5. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 03 26 įsakymas Nr. A-1067.
 6. Zenonas Ivinskis: mokslininkas, visuomenininkas, šviesios sielos žmogus / Aldona Kačerauskienė // XXI amžius. – 2008, geg. 21, p. 9.
 7. Zenonui Ivinskiui – 100 metų / Mečislovas Jučas. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2008, Nr. 7, p. 16–17.
 8. Prof. Zenonas Ivinskis // Lietuvių frontas / Mindaugas Bloznelis. – Kaunas, 2008. – P. 391.
 9. „Lygioj plotmėj su Europos mokslininkais…“ : apie istoriką prof. akademiką Zenoną Ivinskį / Ona Voverienė. – Portr. // Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – P. 185–188.
 10. Zenonas Ivinskis 1918–1940 metų istorikų bendrijos kontekste / Valdas Selenis. – Portr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 38 pavad. // Soter. – 2009, Nr. 29, p. 85–96.