Leonas Petras


(1864 11 16 Leskavoje (Marijampolės apskr.) – 1938 05 12 Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse), teisininkas, advokatas, profesorius, visuomenės ir politinis veikėjas, pirmasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

1906–1914 m. ir 1918–1938 m. gyveno Kaune.

1906 m. rugsėjo mėnesį iš Turkestano (Kazachstanas) grįžęs į Lietuvą, pradėjo dirbti prisiekusiuoju advokatu Kaune. Greitai įsitraukė į lietuvių politinį ir kultūrinį judėjimą. 1907 m. išrinktas atstovu į antrąją Rusijos valstybės Dūmą nuo Suvalkų krašto. 1918 11 11–1919 03 05 – pirmasis Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras, 1919 04 12–10 02 – vidaus reikalų ministras. Jo pastangomis labai greitai buvo parengtas Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas, taip pat Savivaldybės, Steigiamojo Seimo rinkimų, Draugijų, Spaudos, Pasų, Lietuvos pilietybės ir Svetimšalių įstatymai. 1919 m. spalio mėnesį grįžo prie advokato veiklos. 1920–1922 m. Aukštuosiuose kursuose dėstė politinės ekonomijos ir teisės disciplinas, buvo Teisės skyriaus vedėjas. Nuo 1922 m. – Lietuvos universiteto profesorius, organizavęs Teisių fakultetą, 1922–1933 m. – jo dekanas. 1926 m. išrinktas Lietuvos advokatų tarybos pirmininku. 1932 09 25 skirtas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) garbės daktaro laipsnis. P. Leonas visuomenės buvo vertinamas kaip objektyvus teisininkas. Daugelis jį laikė „Lietuvos sąžine“.
Dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų veikloje. 1907 m. buvo vienas iš Lietuvos moterų I-ojo suvažiavimo iniciatorių. Tais pačiais metais įkūrė Kaune muzikos ir teatro draugiją „Daina“, 1908–1914 m. – jos pirmininkas. Lietuvos teisininkų draugijos vienas pagrindinių iniciatorių ir steigėjų, 1920–1921 m. – pirmininkas, 1935 m. išrinktas garbės nariu. 1927 m. – Jono Basanavičiaus fondo steigimo iniciatorius. Priklausė Lietuvių dailės draugijai, organizavo jos parodas Kaune, taip pat Šaulių sąjungai (1923–1926 m. – tarybos narys), lietuvių-švedų, Lietuvių mokslo draugijoms ir kt. Jam einant Advokatų tarybos pirmininko pareigas buvo įsteigtas fondas mirusiųjų advokatų šeimoms šelpti ir advokatų susišelpimo fondas. Ypač rūpinosi studentų materialine padėtimi.
1933–1938 m. – mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalo „Kultūra“ atsakingasis redaktorius. Didelį dėmesį skyrė vadovėlių rašymui. Pirmasis ėmė rengti mokslo literatūrą lietuvių kalba. Skelbtos atskiros studijos teisine tematika – „Lietuvos savivaldybės“ (1923), „Kolektyvizmo pradas Lietuvos civilinės teisės novelėse“ (1925), „Teisės enciklopedijos paskaitos“ (1924, 1931), „Teisės filosofijos istorija“ (1928), „Demokratija ir parlamentarizmas“ (1930), „Advokatų profesija ir jų organizacija“ (1930), „Teisės filosofijos istorija : Kinų, Indijos ir Egipto teisė : (papildomosios paskaitos) (1936), „Istorinė žmoniškumo, etikos ir teisės evoliucija“ (1937), „Sociologijos paskaitos“ (1939 m.), tai pat „A.a. kunigas Silvestras Leonavičius (Leonas), 1843 XII 16–1917 II 18“ (1932) ir t.t. Teisės ir politikos klausimais aktyviai rašė periodinėje spaudoje. Naudojo slapyvardžius: P. Girininkas, P. Liutas, P. L., Atsiradęs, Tas pats.
1939 m. pasirodė Zigmo Toliušio parengtas leidinys „Petras Leonas : (1864–1938) : gyvenimas ir darbai“, 1999 m. išleistas straipsnių rinkinys „Petras Leonas – teisininkas, sociologas, mokslininkas, visuomenės veikėjas (Kaunas), 2002 m. – Juozo Leonavičiaus parengta monografija „Petras Leonas – Lietuvos sąžinė (1864–1938)“ (Kaunas), 2005 m. išleisti P. Leono raštai (3 tomai), 2018 m. – straipsnių rinkinys „Petras Leonas: teisinis palikimas ir dabartis“ (Vilnius).
1935 m. grafikas Ch. M. Fainšteinas sukūrė P. Leono portretą, kuris išleistas linoraižinių cikle „12 iš universiteto“ (1937 m.). Kauno miesto muziejaus fonduose saugomas Petro Leono fondas, kurio didžiausią dalį sudaro jo laiškai, atvirlaiškiai, P. Leono, jo šeimos narių ar artimųjų fotonuotraukų ir dokumentai. P. Leonas pristatytas TV dokumentiniame cikle „Laikinosios sostinės fenomenas“ (scenarijaus autorė Audronė Kosciuškienė, 2016 m.).

 • 1931 m. profesoriaus auka ir kasmėnesiniais atskaitymais iš Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisių fakulteto dėstytojų algų sudarytas profesoriaus P. Leono vardo fondas skirti premijoms už geriausius studentų mokslo darbus.
 • 1938 m. nutarta VDU 18-tą auditoriją pavadinti P. Leono vardu. Joje buvo pakabintas profesoriaus portretas.
 • 2000 m. Lietuvos teisininkų draugija įsteigė P. Leono vardo stipendiją, kurios tikslas – paskatinti ir paremti universitetinių studijų teisės programos studentus.
 • 2004 m. Žemutiniuose Kaniūkuose projektuojamai gatvei suteiktas P. Leono vardas.
 • 2014 11 21, minint 150-ąsias gimimo metines, VDU Teisės fakultete (Jonavos g. 66) atidaryta Petro Leono vardo auditorija, ant namo K. Donelaičio g. 77 atidengta atminimo lenta su bareljefu (skulptorius Stasys Žirgulis): „Šiame name 1925–1938 m. gyveno žymus teisininkas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras, Advokatų tarybos pirmininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Petras Leonas. Atminimo įamžinimo rengėjai: LTD Kauno skyriaus pirmininkas advokatas Vygaudas Molis ir dr. advokatas Albertas Milinis“.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Teisių fakultetas // Vytauto Didžiojo universitetas Kaune, 1922–1932 : trumpa 10 metų veikimo apžvalga. – Kaunas : [VDU, 1932]. – P. 29.
 2. Kas laimėjo prof. Leono premiją // Lietuvos aidas. – 1933, vas. 24, p. 6.
 3. Garbės profesoriui P. Leonui daktaro h.c. diplomo įteikimas // V. D. Universiteto žinios. – 1936, Nr. 4, p. 101–103.
 4. Įsteigtas P. Leono stipendijų fondas // Lietuvos aidas. – 1938, birž. 12, p. 5.
 5. Petras Leonas – teisininkas, sociologas, mokslininkas, visuomenės veikėjas : (1864 11 16–1938 05 12) : straipsnių rinkinys / Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyrius. Lietuvos sociologų draugijos Kauno skyrius. – Kaunas, 1999. – P. 39–40, 42–43.
 6. Petras Leonas – Lietuvos sąžinė (1864–1938) / Juozas Leonavičius. – Kaunas, 2002. – P. 506.
 7. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 07 16 sprend. Nr. T-438.
 8. Kauno miesto administracijos direktoriaus 2004 07 20 įsakymas Nr. A-1734.
 9. Petras Leonas : (1864 m. lapkričio 16 d. – 1938 m. gegužės 12 d.) / Vygaudas Molis. – Portr. // Karštas komentaras. – 2014, rugpj. 15–29 (Nr. 17), p. 21.
 10. Fotografija. Portretinė. Petras Leonas. Apie 1937 m. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/404924675?s_id=YiP0hHKBXbn8K71r&s_ind=21&valuable_type=EKSPONATAS [2023 04 01]