Maironis, tikr. Mačiulis Jonas


[1862 10 21 (11 02) Pasandravyje (Raseinių r.) – 1932 06 28 Kaune; palaidotas prie Kauno arkikatedros bazilikos], poetas, teologijos daktaras, profesorius, Kauno kunigų seminarijos rektorius, prelatas.

1873–1883 m., 1884–1888 m., 1892–1894 m. ir nuo 1909 m. iki mirties gyveno Kaune (išskyrus Pirmojo pasaulinio karo metus, kuriuos praleido Vašuokėnuose ir Krekenavoje).

1873 m. įstojo į Kauno gubernijos gimnaziją, kurią baigė 1883 m. pavasarį. 1884–1888 m. mokėsi Kunigų seminarijoje. 1909–1932 m. paskirtas Moralinės teologijos katedros vedėju. 1922–1924 m. universitete skaitė lietuvių literatūros ir visuotinės literatūros kursus.
Gyvendamas Kaune išleido poezijos rinkinį „Pavasario balsai“, parašė poemas „Raseinių Magdė“, „Mūsų vargai“, balades „Čičinskas“, „Jūratė ir Kastytis“, istorinių dramų trilogiją „Kęstučio mirtis“, „Vytautas pas kryžiuočius“, taip pat literatūros ir istorijos mokslo veikalų.
1911 m., 1914 m. ir 1922 m. O. Vitkauskytės knygynas Kaune išleido Maironio portretinius atvirukus. 1928 m. skulptorius Juozas Zikaras sukūrė bareljefą. 1933 m. išleistas pašto ženklas Maironiui (dailininkas Antanas Žmuidzinavičius). 1933 m. skulptorius Antanas Aleksandravičius sukūrė Maironio biustą, 1957 m. skulptorius Vladas Žuklys – Maironio bareljefą. 1987 m. Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (SSRS) ryšių ministerija išleido pašto kortelę ir markiruotą voką, kurio piešinyje – Maironio paminklas ir tekstas: „125-osioms lietuvių poeto Maironio gimimo metinėms“ (lietuvių ir rusų kalbomis; dailininkas V. Konovalovas). 1993 m. išleistas 20 Lt banknotas, kurio dešinėje pusėje lietuvių poeto Maironio portretas (dailininkas Justas Tolvaišis). 1994 m. iš serijos „Žymūs žmonės“ išleistas 1 Lt vertės pašto ženklas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė). 2008 m. pasirodė pirmoji kompaktinė plokštelė „Iš Maironio rinkinio“ (projekto autorės R. Antanaitienė, A. Ruseckaitė). Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, jog 2012-aisiais metais sukanka 150 metų, kai gimė poetas Jonas Mačiulis-Maironis, nutarė juos paskelbti Maironio metais. Ta proga išleistas 3,35 Lt nominalo pašto ženklas „2012-ieji – Maironio metai“ ir pirmosios dienos vokas bei suvenyrinis lapas (dailininkas Valdonė Bručienė). 2012 09 25 Lietuvos bankas į apyvartą išleido 50 Lt sidabrinę kolekcinę (proginę) monetą (dailininkas Rytas Jonas Belevičius), skirtą Maironio 150-osioms gimimo metinėms, UAB „Telemarketing“ nukaldino menininko Algirdo Boso sukurtą medalį. VDU Botanikos sode auga selekcininkės Onos Skeivienės 1964 m. sukurta lietuviška bijūnų veislė „Maironis“.
Išleista: Maironio „Graži tu mano : lyrika, poema“ (Vilnius, 2012), Aldonos Ruseckaitės knyga „Šešėlis JMM : Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“ (Vilnius, 2012), Brigitos Speičytės „Anapus ribos : Maironis ir istorinė Lietuva“ (Vilnius, 2012), Algimanto Radzevičiaus „Taip niekas tavęs nemylės: 150-osioms Maironio gimimo metinėms“ (Kaunas, 2012), Lietuvos maironiečių draugijos – „Maironio kelias : skiriama Jono Mačiulio-Maironio 150-mečiui“ (Panevėžys, 2012) ir 13 atvirukų rinkinys „Jonas Mačiulis-Maironis – 150“ (Kaunas, 2012). 2014 m. išleistas straipsnių rinkinys „Eina garsas : nauji Maironio skaitymai“ (Vilnius), 2016 m. – Dainiaus Razausko monografija „Maironis – praamžės tradicijos dainius“ (Vilnius), „Maironis : laiškai, atsiminimai“ (Vilnius), „Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890–2010)“ (Vilnius, 2016), Manfredo Žvirgždo sudaryta kolektyvinė monografija „Maironio balsai : kūryba, veikla, atmintis“ (Vilnius, 2019).

 • 1919 m., dar esant gyvam Maironiui, gatvė miesto centre pavadinta jo vardu. Taip pat Maironio vardu gatvės pavadintos Garliavoje, Raudondvaryje.
 • 1922 10 15 Maironiui suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriaus vardas, 1932 01 29 – garbės daktaro vardas.
 • 1928 m. už ilgametį ir nenuilstamą darbą bei nuopelnus seminarijai, jai priklausęs Kauno apskrities Lapių valsčiaus Šakių palivarkas pavadintas Maironiškio palivarku.
 • 1933 m. Kauno kunigų seminarijos (dab. A. Jakšto g. 1) sode pastatytas Maironio paminklas (biusto autorė – vienuolė Marija Leonarda Šmulkštytė). 1983 m. nukeltas ir atiduotas Lietuvių literatūros muziejui. Seminarijos valgykloje stovi originalus dvasininko ir poeto rašomasis stalas, skulptoriaus Vytauto Kašubos sukurtas Maironio biustas.
 • 1936 m. name (dab. Rotušės a. 13), kuriame gyveno prelatas, įsteigtas Maironio memorialinis muziejus (1955 m. reorganizuotas į Kauno literatūros muziejų, 1965 m. – į LTSR literatūros muziejų, 1989 m. jam vėl grąžintas Maironio lietuvių literatūros muziejaus vardas). Muziejaus 2-ajame aukšte yra Maironio memorialinis butas. 1933 m. poeto mirties metinėms sesuo šio namo sode pastatė skulptoriaus Petro Aleksandravičiaus sukurtą skulptūrą „Kristus“ su užrašu: „Mylimajam savo broliui prel. J. Mačiuliui-Maironiui dažnai šitam sode besimeldusiam ir vaikščiojusiam, atminti. Šiais 1933 šventais metais šį kuklų paminklą pastatė dėkinga ir mylinti jo sesuo Marcelė Mačiulytė“. 1970 m. prie buvusio Maironio namo atidengta memorialinė lenta (skulptorius Viktoras Palys): „Šiame name 1910–1932 m. gyveno Maironis“.
 • 1937 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64) pastatytas Maironio biustas (skulptorius Bronius Pundzius, 1933 m.). Nugriautas po Antrojo pasaulinio karo (iki 1949 m.), atstatytas 1988 12 30 (architektas Algimantas Sprindys).
 • 1937 m. prie Arkikatedros bazilikos fasado (Vilniaus g. 1) įrengtas Maironio antkapinis paminklas-mauzoliejus (architektas Stasys Kudokas). Antkapio vidurinėje dalyje – bronzinis horeljefas su žemiau įrašytu Maironio poemos „Raseinių Magdė“ posmu (1934–1935 m.; skulptorius Bernardas Bučas).
 • 1970 m. prie buvusios Kauno gubernijos gimnazijos pastato (Gimnazijos g. 3) atidengta memorialinė lenta: „Čia 1873–1883 m. mokėsi poetas Jonas Mačiulis-Maironis“. 2004 m. spalio mėnesį lenta pavogta, 2005 m. – atstatyta: „Šioje gimnazijoje 1873–1883 m. mokėsi poetas Jonas Mačiulis-Maironis“. 1989 03 22 buvusiai Kauno 2-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Maironio vardas (nuo 2000 05 25 – Kauno Maironio gimnazija; nuo 2010 07 09 – Kauno Maironio universitetinė gimnazija).
 • 1977 m. Rotušės aikštėje pastatytas paminklas (skulptorius Gediminas Jokūbonis, architektas Kazys Šešelgis).
 • 1989 10 28 pradėjo veiklą Lietuvos maironiečių draugija (Maironio gimnazija – vienas šalies koordinacinių centrų, Kauno apskrities draugijos centras).
 • 1990 10 30 Aleksote, prie namo Amerikos lietuvių g. 9 atidengta memorialinė lenta: „Šį namą 1932 m. pasistatė poetas prelatas Jonas Mačiulis-Maironis. Čia 1932–1940 m. buvo „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcija, gyveno kalbininkas akademikas Juozas Balčikonis. Pastato projekto autorius – architektas K. Reisonas“. 1994 m. lenta nuplėšta. 2005 12 23 pakabinta nauja lenta (skulptorius Algimantas Šlapikas): „Šiame name 1932–1940 m. buvo „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcija, gyveno kalbininkas akademikas Juozas Balčikonis. Namą pagal architekto Karolio Reisono projektą 1932 m. pastatė prelatas Jonas Mačiulis-Maironis“.
 • 2002 11 05 Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto (Gimnazijos g. 7) auditorija pavadinta Maironio vardu.
 • 2012 m., 150-osioms gimimo metinėms paminėti, netoli Vilkijos esančiame Ringovės kaime (Kauno r.) pastatytas panevėžiečio tautodailininko Donato Jasinevičiaus sukurtas, poeto atminimą įprasminantis medinis kryžius, iškilęs Kauno rajono savivaldybės, maironiečių ir Krepšinio federacijos iniciatyva.
 • 2013 03 21 įsteigta Maironio premija, kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Gatvių sąrašas, kurių pavadinimai naujai komisijos nustatyti // Lietuva. – 1919, bal. 24, p. 1. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1919-Bal.24 [2022 02 23]
 2. Žemės reformos valdybos 1928 m. spalio mėn. nutarimas Nr. 3960.
 3. Nuo Kražių iki Maironio vardo / Adelė Sekonaitė // Kauno tiesa. – 1989, rugs. 2, p. 5.
 4. Pasvarstymai nejubiliejinio gimtadienio proga / Aldona Ruseckaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, lapkr. 12, p. 1–2.
 5. Kauno LDT VK 1990 01 15 potvarkis Nr. 13.
 6. Maironio biustas tikrai sugrįš… / Laima Šinkūnaitė // Kauno diena. – 1991, lapkr. 27, p. 5.
 7. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 146–148.
 8. Vytauto Didžiojo universitetas: garbės daktarai. – [Kaunas, 1992]. – 1 lap. sulankst. į 4 p.: iliustr.
 9. Maironio lietuvių literatūros muziejus. – Kaunas, 1994. – [28 p.] : iliustr.
 10. Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994. – P. 63–64.
 11. Statytas muziejui, atiteko redakcijai, liko vaikų darželiui / Danutė Rūkienė // Diena. – 1995, bal. 8, priedas Kaunas ir kauniečiai, p. 10.
 12. Kauno Maironio gimnazija. – [Kaunas, 2000]. – 1 lap.: sulankst. į 6p.: iliustr.
 13. Visuomenės ir kultūros veikėjai. – Iliustr. // Sugrįžimai / Aldona Zimnachaitė. – Kaunas, 2001. – P. 81–82.
 14. Miesto pulsas: Vardas // Laikinoji sostinė. – 2002, lapkr. 6, p. 1.
 15. Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 / Giedrė Jankevičiūtė. – Kaunas, 2003. – P. 255.
 16. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 03 01 įsakymas Nr. A-733.
 17. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 09 26 įsakymas Nr. A-3418.
 18. Lietuviškos bijūnų veislės / Stasė Dapkūnienė ; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Augalų genų bankas. – Akademija [i.e. Kėdainiai : Spaudvita], 2007 ([Kėdainiai] : Spaudvita). – P. 10, 13.
 19. Memorialiniai ženklai / Laima Šinkūnaitė. – Iliustr. // Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. – Kaunas, 2008. – P. 130–131.
 20. „Pasklido giesmė po tą šalį…“. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – 2012, rugs. 26, p. 4.
 21. Baltų vienybės diena ir Maironio 150-mečio šventė. – Iliustr. // Sandrava. – 2012, Nr. 3 (gruodis), p. 1–2.
 22. Maironis ir Maironiai, Maironiškiai / Ona Kažukauskaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 24 pavad. ir išnašose // Kalbos kultūra. – [T.] 85. – [2012], p. 113–120.
 23. Šešėlis JMM : ištrauka iš rengiamos knygos / Aldona Ruseckaitė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2012, Nr. 27 (liep. 6), p. 24–25.
 24. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 03 21 sprendimas Nr. T-181.
 25. Maironio sodas / parengė Aldona Ruseckaitė. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2017. – P. 25.
 26. Klierikai Kalėdų džiaugsmu prie bendro stalo dalijosi iš anksto / Vėjūnė Inytė ; G. Bitvinsko nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2019, gruod. 21, p. 1, 6–7.
 27. Materialioji memorializacija / Viktorija Šeina. – Iliustr. // Maironio balsai : kūryba, veikla, atmintis : kolektyvinė monografija. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – P. 698–715.
 28. Kauno Maironio universitetinė gimnazija. – Prieiga per internetą: http://kmug.lt/ [2020 01 30]
 29. Maironio premija. – Prieiga per internetą: http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/maironio-premija/ [2020 01 30]
 30. 1922 m. įkurto universiteto garbės daktarai. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/garbes-daktarai-ir-profesoriai/garbes-daktarai/1922-m-ikurto-universiteto-garbes-daktarai/ [2020 01 30]
 31. Maironio lietuvių literatūros muziejus. – Prieiga per internetą: https://www.maironiomuziejus.lt/ [2022 02 23]
 32. Metai su Maironio vardu / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, lapkr. 3, p. 24.
 33. Nuotrauka. Maironis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/4509263?s_id=nEy9cVUi0PxRY9xZ&s_ind=253&valuable_type=EKSPONATAS [2023 04 04]
 34. Gamta po ranka / Kotryna Lingienė ; Arvydo Čiukšio ir MLLM nuotr. – Iliustr. // Kaunas pilnas kultūros. – 2023, birželis, p. 8–13.