Matulaitis Jurgis


(Matulevičius Jurgis Boleslovas) [1871 04 13 Lūginėje (Marijampolės apskr.) – 1927 01 27 Kaune; palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos kriptoje, 1934 01 24 palaikai perkelti į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią Marijampolėje], palaimintasis arkivyskupas.

1909–1918 m. lankėsi, 1925–1927 m. gyveno Kaune.

1909 m. sausio mėnesį, būdamas Sankt Peterburgo dvasinės akademijos Sociologijos katedros vedėju, kunigas atvyko į Kauną pagrindinių, pirmą kartą organizuotų socialinių kursų pranešėju. 1910 m., 1914 m. ir 1918 m. vedė rekolekcijas. 1918 12 01 Kauno katedroje konsekruotas vyskupu.
Popiežiaus Pijaus XI pakeltas arkivyskupu ir paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai, 1925 12 13 atvyko į Kauną svarbiausiai savo misijai – parengti Lietuvos Katalikų Bažnyčios organizacinės reformos projektą, atkurti Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių. Apsistojo Marijonų vienuolyne (dab. Laisvės al. 101A). Kartu su vyskupais A. Karosu ir J. Skvirecku parengtas projektas, 1926 04 04 įteisintas bule „Lituanorum Gente“ (Lietuvių tautai) – Katalikų Bažnyčia Lietuvoje be jokių tarpininkų tapo pavaldi Šv. Sostui. Su Augustino Voldemaro vyriausybe pradėjęs derybas dėl konkordato, ruošė jo projektą, tačiau baigti nespėjo, 1927 01 27 mirė po apendicito operacijos. 1927 01 29 iškilmingai palaidotas Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos kriptoje, vėliau palaikai perkelti į Marijampolę.
1953 m. pradėta beatifikacijos byla, 1987 06 28 arkivyskupas Jurgis Matulaitis paskelbtas palaimintuoju.
1953 m. Londone išleisti arkivyskupo „Užrašai“ (kt. leidimai – 1991, 1998). Lietuvoje, išeivijoje ir užsienyje parengta nemažai leidinių, skirtų jo gyvenimui ir asmenybei. Palaimintojo atminimas Lietuvoje įamžintas kulto ir visuomeninių pastatų pavadinimais, koplytstulpiais, paveikslais, biustais ir vitražais bažnyčiose. Beatifikacijai paminėti išleisti medaliai: Beatus Georgius Matulaitis (1987 m., dailininkas Mauro Baldessari), Palaimintasis Jurgis Matulaitis (1987 m., dailininkė Hanna Jelonek), Palaimintasis Vyskupas Jurgis Matulaitis (1989 m., dailininkas Petras Garška), plaketė „Lietuvos kūrėjai – Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ (2012 m.). JAV lietuvių filatelijos draugija, Toronto (Kanada) filatelistų sąjunga ir dailininkas Antanas Šukys išleido suvenyrinius pašto vokus su Palaimintojo Jurgio Matulaičio portretais.

 • 1996 10 10 Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu įkurtoje Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijoje, 2001 m. gegužės mėnesį pradėti bažnyčios (S. Žukausko g. 3B) statybos darbai. Laikinai parapija naudojosi 1995 10 15 pašventintų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Palaimintojo Jurgio Matulaičio namų (Žeimenos g. 6) koplyčia.
 • 2007 m. lapkričio mėnesį įkurta Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Kaune veikia Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) skyrius (įkurtas 2010 m.), Aleksoto Šv. Kazimiero skyrius (įkurtas 2017 m.) ir Švč. Trejybės skyrus Garliavoje (įkurtas 2012 m.).
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Pašventinti Vargdienių seserų vienuolyno pamatai // Katalikų bažnyčia Lietuvoje. – 1993, Nr. 9, p. 3.
 2. „Pažvelk savo giedru veidu, Viešpatie, į koplyčią, pastatytą Tavo garbei“ // Kauno diena. – 1995, spal. 16, p. 1, 3.
 3. „Kad tie, kurie melsis, patirtų sielos bei kūno palaimą“ // Kauno laikas. – 1995, spal. 17, p. 5.
 4. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai atvėrė duris // XXI amžius. – 1995, lapkr. 3, p. 3.
 5. Atidarytas vienuolynas ir maldos namai / Pranas Abelkis // Draugas. – Chicago, 1995, gruod. 5, p. 2.
 6. Kaune įsteigta nauja parapija // Bažnyčios žinios. – 1996, Nr. 21, p. 3–4.
 7. Pirmasis Pal. J. Matulaičio draugijos suvažiavimas // Bažnyčios žinios. – 2008, Nr. 3, p. 11–12.
 8. Eiguliuose iškils bažnyčia / Kristina Sarpaliūtė // Laikinoji sostinė. – 2008, rugpj. 13, p. 3.
 9. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių ) bažnyčia // Kauno arkivyskupijos bažnyčios. – [Kaunas], [2010]. – P. 56.
 10. Palaimintojo Jurgio Matulaičio namų statyba Kaune / Albina Pajarskaitė // Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolija. – Kaunas, 2012. – P. 291–293.
 11. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija. – Prieiga per internetą: http://matulaicioparapija.lt/ [2019 08 27]
 12. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. – Prieiga per internetą: http://www.pjmd.lt/ [2019 08 27]
 13. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB1084713441 [2023 04 11]