Paliulionis Mečislovas Leonardas


[1834 m. Smilgiuose (Panevėžio r.) – 1908 05 02 Kaune; palaidotas Arkikatedros bazilikos požeminėje kriptoje], vyskupas, profesorius.

[1864]–1908 m. gyveno Kaune.

1860 m. baigęs Peterburgo dvasinę akademiją ir įšventintas į kunigus, dėstė dogmatinę teologiją Varnių ir Kauno kunigų seminarijose. Ėjo prokuratoriaus pareigas Kauno kunigų seminarijoje, buvo mergaičių gimnazijos kapelionas.
1883 05 22 konsekruotas Žemaičių vyskupu. 1884 m. uždraudė katalikų moksleiviams melstis rusiškose cerkvėse, už tai valdžiai turėjo sumokėti baudą. 1904 m. lankėsi pas Rusijos carą prašydamas grąžinti lietuvišką spaudą. Prašymas buvo patenkintas tą pačią dieną. Pasiekė, kad maldos ir tikybos dėstymas mokyklose vyktų gimtąja kalba.
Inicijavo savaitraščio „Nedėldienio skaitymai“ ir tikybinės literatūros leidimą, kunigų dalyvavimą leidybinėje veikloje. Jų mokymosi laiką pratęsė iki 5-erių metų.
Visapusiškai rėmė įsikūrusias Šv. Kazimiero ir „Saulės“ draugijas. Intensyviai rūpinosi bažnyčios ir sielovados reikalais: lietuviams kartais jis atrodė lenkomanas, o lenkams – litvomanas.
Jam vyskupaujant, padaugėjo naujų ir gražių bažnyčių. 1891 m. buvo atnaujintas Kauno katedros interjeras: ji pasipuošė 11 dailininko Mykolo Elvyro Andriolli paveikslų. Vargonininku pakvietė Juozą Naujalį, jį delegavo į Vokietiją studijuoti bažnytinės muzikos, rėmė jo įkurtus vargonininkų kursus ir chorus.

  • 1927 m. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1) pakabinta memorialinė lenta su bareljefu (skulptorius Juozas Zikaras): „Miečislovas-Leonardas Paliulionis. Žemaičių vyskupas 1883–1908. Drąsus tikėjimo gynėjas. Tvirtas vyskupijos valdytojas“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. A.†A. vyskupas Mečislovas-Leonardas Paliulionas [Paliulionis, 1834 03 05–1908 05 02 : nekrologas]. – Portr. // Katalikas. – 1908, birž. 4 (Nr. 23), p. 4.
  2. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  3. Kauno rotušės aikštė / Vytautas Levandauskas. – Vilnius, 1981. – P. 49.
  4. Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 / Giedrė Jankevičiūtė. – Kaunas, 2003. – P. 255.
  5. Memorialiniai ženklai / Laima Šinkūnaitė. – Iliustr. // Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika. – Kaunas, 2008. – P. 129.
  6. Mečislovas Leonardas Paliulionis : drobė, aliejus : [portreto reprodukcija] / nežinomas dailininkas // Žemaičių vyskupijos istorija ir paveldas / [sudarė Lijana Birškytė-Klimienė, Diana Streikuvienė]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2015]. – P. 96.
  7. Vyskupas Mečislovas Leonardas Paliulionis. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805458/200000001537788?menuIndex=0&digitalObjectId=200000002418133 [2023 04 19]