Paltarokas Kazimieras


[1875 10 22 Gailioniuose (Pakruojo r.) – 1958 01 03 Vilniuje], vyskupas, teologas, profesorius.

[1894]–1898, 1911–1926 m. (išskyrus 1914–1916 m.) gyveno Kaune.

Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, vėliau tęsė studijas Petrapilio dvasinėje akademijoje, kur apgynė disertaciją „Apie žmogaus sielos kilmę“, už kurią jam suteiktas teologijos magistro laipsnis. 1902 m. įšventintas į kunigus, dirbo Latvijoje. 1906 m. perkeltas į Surviliškį (Kėdainių r.). Ten įkūrė parapijos biblioteką, Blaivybės draugijos skyrių.
Nuo 1911 m. Kauno kunigų seminarijoje dėstė lotynų kalbą, propedeutiką, sociologiją ir filosofiją. Buvo „Saulės“ ir Žemaičių vyskupijos kunigų susišelpimo draugijų kasininkas, „Motinėlės“ draugijos sekretorius ir Šv. Kazimiero draugijos valdybos narys. 1914 m. paskirtas seminarijos vicerektoriumi rūpinosi seminarijos evakuacija.
1907 m. jo straipsniai pasirodė periodiniuose leidiniuose „Ateitis“, „Rytas“, „Vienybė“, „Viltis“ ir kt. 1914 m. parašė vadovėlį kunigų seminarijoms „Socialinis klausimas“. Iš jo pamokslų sudarytas „Sakykloms vadovo“ tritomis.
Po I-ojo pasaulinio karo tapo Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninku. 1919 m. buvo Vyskupijos tribunolo teisingumo gynėjas, 1921 m. – vyskupijos socialinės akcijos sekretorius, 1922 m. – bažnyčios turtų valdymo tarybos narys, Lietuvos universiteto (LU) Teologijos-filosofijos fakulteto pastoracinės teologijos profesorius ir katedros vedėjas. Kai 1930 m. Švietimo ministerija uždraudė ateitininkų judėjimą, vyskupas energingai gynė jų teises. 1933 m. išrinktas Šv. Vincento Pauliečio, 1937 m. – Šv. Kazimiero draugijų garbės nariu.
Išleisti jo darbai: „Visuomeninis kunigo veikimas“(1922), „Tikyba ir politika“ (1929), „Depopuliacija ir pastoracija“ (1932).
1926 05 02 katedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. Po ingreso vyskupavo Panevėžyje.
1927 m. skulptorius Juozas Zikaras sukūrė K. Paltaroko bareljefą, 1933 m. – medalioną.
Regina Mazūrienė parengė leidinį „Vyskupas Kazimieras Paltarokas: bibliografija, amžininkų atsiminimai“ (Panevėžys, 1998). 130-osioms gimimo metinėms išleisti vyskupo Kazimiero Paltaroko atsiminimai „Gyvenimo bruožai“ (Vilnius, 2005).

  • 2008 m. Rokuose jo vardu pavadinta gatvė.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Vyskupo Kazimiero Paltaroko literatūrinis palikimas / A. Saladūnaitė. – Portr. // Tarp knygų. – 1995, Nr. 12, p. 28–30.
  2. Kauno miesto savivaldybės 2008 04 10 sprendimas Nr. T-173.
  3. Kazimieras Paltarokas (1875–1958) / Valdas Pruskus // Socialinė katalikybė Lietuvoje / Valdas Pruskus. – Vilnius : Technika, 2008. – P. 328–330.
  4. Didis kunigas – didžioji mūsų vertybė – vyskupas Kazimieras Paltarokas / Juozas Brazauskas // Išlieka tai, kas užrašyta / Juozas Brazauskas. – Panevėžys : [Amalkeros leidyba], 2012. – P. 153–159.
  5. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805488/426182088 [2023 04 19]