Šapoka Adolfas

 

[1906 02 13 Grybeliuose (Utenos r.) – 1961 03 09 Toronte (Kanada)], istorikas, profesorius.

1925–1940 m. gyveno Kaune (išskyrus 1930–1931 m.).

1925 m. gerais pažymiais baigęs Panevėžio gimnaziją, įstojo į Lietuvos universiteto (LU) Humanitarinių mokslų fakultetą. 1929 m. įgijo istoriko kvalifikaciją, apgynęs diplominį darbą „Naminės kovos Lietuvoje XVII a. gale ir XVIII a. pradžioje“. Pasitobulinęs užsienyje, 1932 m. užėmė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvos istorijos katedros asistento-doktoranto pareigas. Rinkdamas medžiagą disertacijai, dirbo Centriniame valstybės, Kauno arkivyskupijos, VDU bibliotekos rankraščių skyriuje ir Vilniuje.
Nuo 1934 m. dalyvavo Lietuvos istorijos draugijos veikloje. Tuo pat metu su kitais parengė ir 1936 m. išleido „Lietuvos istoriją“, kuri buvo svarbi ir novatoriška šalies istoriografijai. Taip pat jis redagavo ir kitą jaunų istorikų darbą „Jogaila“ (1935). Skaitė paskaitas, rašė straipsnius įvairiems leidiniams, vadovavo seminarams ir kursiniams darbams.
1937 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo 4 laipsnio ordinu. 
1938 m. apgynė disertaciją „Lietuva ir Lenkija po 1569 m. Liublino unijos“, kurios originalas saugomas Monrealyje. Publikavo straipsnius žurnaluose „Praeitis“, „Senovė“, „Vairas“, Židinys“ ir kt. 1939 m. vasarą apgynė habilitacinį darbą „Švedai Lietuvoje 1655–1956 metais“.
1940 m. Istorijos fakultetą perkėlus į Vilnių, važinėjo skaityti paskaitų, bet vasarą tapo bedarbiu. Šeimą išlaikė žmona Adelė, turėjusi Kaune dantų gydymo kabinetą. Netrukus atsirado darbo Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje ir Vaclovas Biržiška pakvietė į „Lietuviškos enciklopedijos“ redakciją. Vokiečių okupacijos metais vėl dirbo Vilniaus universitete iki jo uždarymo 1943 m.
1944 m. su šeima pasitraukęs į Vokietiją, mokytojavo, rašė straipsnius, rūpinosi nauju „Lietuvos istorijos“ (1950) leidimu. 1948 m. emigravo į Kanadą. Čia iki mirties redagavo „Tėviškės žiburius“, bendradarbiavo Bostone leidžiamoje „Lietuvių enciklopedijoje“, dalyvavo visuomeninių lietuviškųjų organizacijų veikloje.
Pažymint 100-ąsias gimimo metines, išleistas jam skirtas pašto ženklas ir portretinis vokas (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).
Birutė Kairienė parengė leidinius „Istoriko Adolfo Šapokos gyvenimas ir veikla“ (Utena, 2002), su Jolita Baltuškiene – „Adolfui Šapokai – 100 metų“ (Utena, 2006). Mindaugas ir Gintautas Šapokos sudarė leidinuką „Istorikas Adolfas Šapoka ir jo darbų bibliografija“ (Punskas, 2006). Autorių kolektyvas išleido knygą „Nemuno krantai gražesni… : istoriko Adolfo Šapokos atminimui“ (Utena, 2007).

 • 2006 m. Romainių mikrorajone jo vardu pavadinta gatvė.
 • 2006 02 14 Vytauto Didžiojo universitete (K. Donelaičio g. 52) buvo iškilmingai atidaryta Adolfo Šapokos auditorija.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Šapoka Adolfas (1906–1961) // Rankraščių fondai / Lietuvos Mokslų Akademijos biblioteka. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 1994. – P. 34.
 2. „Sukanka 90 metų, kai gimė žymus nepriklausomos Lietuvos istorikas Adolfas Šapoka (1906–1961)“ // Tarp knygų. – 1995, Nr. 12, p. 41–43.
 3. Ex libris Adolfo Šapokos. Lietuva 1009–2009 [Grafika] / Klemensas Kupriūnas. – Utena, 1998. – 1 lap.
 4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 01 26 sprendimas T-18.
 5. Adolfas Šapoka : [biobibliografija] / Paulina Dabulevičienė. – Portr. // Tarp knygų. – 2006, Nr. 1 (sausis), p. 23–30.
 6. A. Šapokos vardas įamžintas vienoje Romainių gatvėje / Šarūnas Bulota // Laikinoji sostinė. – 2006, vas. 14, p. 2.
 7. Šapoka Adolfas : (1906 02 13–1961 03 09). – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 7. – 2007, p. 257–258.
 8. Lietuvos prieškario istoriografija: Adolfo Šapokos karta: konferencija, skirta Adolfo Šapokos 100-osioms gimimo metinėms / Vilma Akmenytė // Kauno istorijos metraštis. – [T.] 8 (2007), p. 337–339.
 9. Adolfas Šapoka : 1906–1961 : lietuvių istorikas, populiaraus vadovėlio „Lietuvos istorija“ pagrindinis autorius / Antanas Tyla. – Iliustr., portr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas Zenonas Rokus Rudzikas … [et al.]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. – P. 174–175.
 10. „Miršta tos idėjos, už kurias niekas nemiršta“ : apie istoriką Adolfą Šapoką / Ona Voverienė. – Portr. // Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – P. 481–486.