Skrupskelis Ignas


[1903 10 Melgužėje (Joniškio r.) – 1943 02 01 Vorkutoje (Komijos autonominė sovietų socialistinė respublika (ASSR)], germanistas, publicistas, visuomenės veikėjas.

[1925]–1941 m. gyveno Kaune.

[1925 m.] susiradęs darbą, iš Kaišiadorių persikėlė į Kauną. Dirbdamas studijavo Lietuvos universiteto Teisių fakultete, bet apsigyvenęs Kaune, perėjo į Teologijos-filosofijos fakultetą, kurį baigė 1929 m. Kaip gabus studentas gavo stipendiją ir išvyko į užsienį tęsti germanistikos studijų. 1932 m. suteiktas daktaro laipsnis už disertaciją apie lietuvius XVIII a. vokiečių literatūroje.
Studijuodamas Lietuvos universitete, dalyvavo draugijos „Šatrija“ veikloje ir Žurnalistų sąjungos valdyboje. 1938 m. išrinktas Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininku, buvo Lietuvos katalikų mokslų akademijos iždininkas, jaunųjų katalikų sąjūdžio dalyvis.
Rašė straipsnius žurnalui „Athenaeum“, redagavo žurnalus „Židinys“ ir „XX amžius“. Publicistikos straipsnius pasirašinėjo I. Petrikonio slapyvardžiu.
Aktyviai dalyvavo formuojant vyriausybę 1939 m. 1940 07 11, poilsiaujant Kačerginėje, suimtas ir tardytas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Nuteistas 8 metams, išvežtas į Vorkutą, iš kur nebegrįžo. Palaidotas Kochme miestelyje.
2000 m. įrašytas į Bažnyčios martirologą (Naujųjų kankinių sąrašą).
Išleista: Tatjanos Maceinienės knyga „Tikėjimas ir ateitis: Ignas Skrupskelis ir Pranas Dielininkaitis“ (Vilnius, 2006), Kęstučio Skrupskelio – „Ignas Skrupskelis: asmenybė ir laikmetis“ (Vilnius, 2014).

  • 1993 07 07 Žaliakalnyje, ant namo Vaižganto g. 14 atidengta memorialinė lenta (architektas Jonas Lukšė): „Šiame name 1936–1940 m. gyveno visuomenės veikėjas, publicistas, filologijos mokslų daktaras „Židinio“ ir „XX amžiaus“ redaktorius Ignas Skrupskelis. Žuvo 1943 m. nežinomame Komijos lageryje“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Vakar, prie namo Vaižganto g. 14 / Aldona Kibirkštienė // Kauno diena. – 1993, liep. 8, p. 4.
  2. Ignui Skrupskeliui atminti / Violeta Gustaitytė. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1993, liep. 8, p. 4.
  3. Prikelta asmenybė: dr. Igno Skrupskelio paminėjimas Kaune / Leonas Narbutas. – Iliustr. // XXI amžius. – 1993, liep. 16, p. 4.
  4. Kauno miesto 1993 06 18 potvarkis Nr. 614.
  5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  6. Ignas Skrupskelis : asmenybė / Vidmantas Valiušaitis. – Portr. // Verslo žinios. – 2008, geg. 23, p. 16–17, 19.
  7. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 126.
  8. Lietuvos katalikų mokslų akademijos mokslininkas Ignas Skrupskelis. – Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/preview?id=VDUB66429705 [2023 06 20]