Stulginskis Aleksandras


[1885 02 26 Kutaliuose (Šilalės r.) – 1969 09 22 Kaune, palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse], agronomas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Prezidentas.

1904–1908 m., 1919–1927 m. ir 1956–1969 m. gyveno Kaune.

1904–1908 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, tačiau kunigo šventimus paprašė atidėti ir kunigu netapo. Vėliau studijavo Vokietijoje. Grįžęs, dirbo Šv. Kazimiero draugijos kontoroje ir Kauno berniukų gimnazijoje, dėstė lietuvių kalbą. 1918 02 16 dalyvavo pasirašant Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1918 m. jam teko būti ministru be portfelio, 1919 m. – ministro pirmininko pavaduotoju, Vidaus reikalų, Maitinimo ir viešųjų darbų bei Valstybės turtų ir žemės ūkio ministru. Įsteigė ūkininkų sąjungą ir buvo jos pirmininkas. Buvo vienas Ūkio banko steigėjų, Krikščionių demokratų partijos įkūrėjų ir jos centro komiteto pirmininkas. Taip pat – Lietuvos ūkininkų sąjungos organizatorius ir vadovas, 1920–1927 m. – Seimų atstovas.
Nuo 1920 m. laikinai ėjo Prezidento pareigas, nuo 1922 12 21, sulaukęs 35-erių metų, prezidentavo iki 1926 06 07. Tai buvo jauniausias to meto Europos prezidentas. III Seime ėjo Seimo pirmininko pareigas. Vėliau ūkininkavo Jokūbavo dvare (Kretingos r.). 1926–1941 m. vadovavo P. Dogelio gamybiniam ūkiui, buvo „Lino“ ir „Lietūkio“ tarybų narys. Rašė straipsnius žemės ūkio klausimais leidiniams „Ūkininkas“, „Rytas“, „XX amžius“ ir kt.
1940 m. turėjo galimybę pasitraukti į Vakarus, bet pasiliko. 1941 06 13 buvo suimtas ir su žmona ištremtas į Kraslago stovyklą. 1956 m. su žmona grįžęs iš tremties, dirbo moksliniu bendradarbiu Vytėnų (Kauno r.) bandymų stotyje. Nuo 1959 m. – pensininkas, gyveno Kaune. Visada buvo kilnumo ir pasiaukojimo pavyzdys.
1922 m. „De jure“ laidoje, skirtoje paminėti faktui, kad daugelis pasaulio šalių oficialiai pripažino Lietuvos nepriklausomybę, išleistas lietuviškas 6 auksinų vertės pašto ženklas su A. Stulginskio atvaizdu (dailininkas Adomas Varnas). 1994 m. serijoje „Lietuvos nepriklausomybės diena“ jo garbei išleistas pašto ženklas (dailininkas Jokūbas Zovė) ir meninis vokas (dailininkas Antanas R. Šakalys), sukurtas medalis (dailininkas Motiejus Narbutas). 2011 m. Halėje (Vokietija) M. Liuterio universitete jo garbei buvo atidengta memorialinė lenta. 2012 08 16–28 į Rusiją, Krasnojarsko kraštą, Rešotus surengta ekspedicija „Kraslagas’12 Prezidento A. Stulginskio tremčiai atminti“ ir sukurtas dokumentinis filmas „Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis“. 2018 m. pristatytas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Aleksandras Stulginskis“ (režisieriai Alvydas Šlepikas, Laura Paukštė). 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke (Kauno r.) signatarų garbei pasodinta ąžuolų alėja (architektas Stanislovas Kalinka). 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimas įsteigė apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę, kuri skiriama už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą.
Alfonsas Eidintas išleido knygą „Aleksandras Stulginskis: Lietuvos prezidentas – Gulago kalinys“ (Vilnius, 1996, 2001), 2014 m. – „Aleksandras Stulginskis ir jo epocha“ (Vilnius).

 • 1931 m. vienai Vilijampolės mikrorajono gatvei suteiktas A. Stulginskio vardas jam gyvam esant (pavadinimas panaikintas). 1990 m. buvusiai Komjaunimo gatvei sugrąžintas ankstesnysis pavadinimas.
 • 1995 m. įsteigta kasmetinė A. Stulginskio vardinė stipendija, skiriama žemės ūkio moksluose pasižymėjusiems magistrams ir bakalaurams.
 • 1996 m. Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros (Vilniaus g. 33) kiemelyje pastatytas paminklas (skulptorius Vytautas Narutis, architektas Kęstutis Mikšys).
 • 1996 05 31 Aleksandro Stulginskio vardu pavadinta buvusi Kauno 37-oji vidurinė mokykla (Partizanų g. 152).
 • 2010 02 26, minint 125-ąsias gimimo metines, Dainavos mikrorajone A. Stulginskio vidurinės mokyklos bendruomenės pastangomis ant penkiaaukščio namo Taikos pr. 45 iškilmingai atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1967–1969 m. gyveno Lietuvos respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis“.
 • 2011 01 26 Vilijampolėje, ant namo V. Grybo aklg. 2 atidengta memorialinė lenta (autorė Ingrida Makackienė) su užrašu: „Šiame name grįžęs iš tremties 1960–1967 m. gyveno antrasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis“.
 • 2011 02 08 ant namo Vidurinė g. 13 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name grįžęs iš tremties 1958–1960 m. gyveno antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis“.
 • 2011 06 28 Lietuvos žemės ūkio universitetui suteiktas Aleksandro Stulginskio vardas. Nuo 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.
 • 2011 07 02 Babtuose (Kauno r.), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (Kauno g. 30) fojė atidengta atminimo lenta (skulptorius Stasys Žirgulis) su užrašu: „1957–1959 m. Kauno rajono Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotyje (dabar institutas) vyresniuoju moksliniu bendradarbiu dirbo agronomas, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, Steigiamojo seimo pirmininkas Lietuvos Respublikos prezidentas, Sibiro tremtinys ir kalinys Aleksandras Stulginskis 1885–1969“ ir ekspozicija.
 • 2016 m. Karalienės Mortos mokyklos Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 13B) viena iš klasių pavadinta Aleksandro Stulginskio vardu.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto (DŽDT VK) 1946 12 12 nutarimas Nr. 638.
 2. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, ap. 1, b. 990, lap. 82.
 3. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 4. Kauno miesto mero 1990 09 20 potvarkis Nr. 862.
 5. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 65–67.
 6. Kauno miesto mero 1996 05 31 potvarkis Nr. 397.
 7. Vasario 16-oji: praeities dvasios gyvybę turi išsaugoti dabarties darbai / Birutė Garbaravičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, vas. 17, p. 1.
 8. Nuo šiol – Aleksandro Stulginskio vidurinė / Aldona Kibirkštienė // Kauno diena. – 1996, rugs. 21, p. 3.
 9. A. Stulginskio g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 151.
 10. Stulginskis Aleksandras : (1920 05 15–1922 11 13) / Danutė Blažytė-Baužienė. – Portr. – Bibliogr.: 7 pavad. // Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – P. 366–369.
 11. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 12 08 įsakymas Nr. A-4567.
 12. Aleksandras Stulginskis /1885–1969/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 136–137.
 13. Tarnystės valstybei pavyzdys / Zigmas Tamakauskas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2010, kovo 5, p. 14.
 14. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 12 06 įsakymas Nr. A-4043.
 15. Lietuvos Respublikos Seimo 2011 06 28 nutarimas Nr. XI-1558 „Dėl Lietuvos žemės ūkio universiteto pavadinimo pakeitimo ir dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos žemės ūkio universiteto statuto patvirtinimo“ pakeitimo“. – Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402918 [2011 08 03]
 16. Naujas vardas / LŽŪU // Naujos tėviškės žinios. – 2011, liep. 2, p. 1.
 17. Sausio 26 d. Kaune atidengta atminimo lenta, skirta Lietuvos Respublikos Prezidentui Aleksandrui Stulginskiui… // Nemunas. – 2011, vas. 3–9, p. 12.
 18. Vokietijoje įamžintas Aleksandro Stulginskio vardas. – Iliustr. // Voruta. – 2011, vas. 5, p. 10.
 19. Sąžiningas prezidentas, sąžiningas ūkininkas / Antanas Vaičius. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2011, rugs. 29, p. 22.
 20. A. Stulginskiui atidengta atminimo lenta. – Prieiga per internetą: http://www.kaunozinios.lt/naujienos/a-stulginskiui-atidengta-atminimo-lenta_42955.html [2011 10 20]
 21. Antrojo Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio anūkas: „Senelis džiaugtųsi Lietuva“ / Šarūnas Bulota. – Iliustr. // 15 min. – 2012, spal. 5, p. 14–15.
 22. A. Stulginskio žvaigždė // Lietuvos rytas. – 2020, birž. 16, p. 3.
 23. Žalgirio pergalės parkas : Kauno rajone, 2018–2020 metais / Gintautas Tamulaitis, Aleksandras Vitkus. – Kaunas : Eurispauda, 2020 (Kaunas : Eurispauda). – P. 12–15, 44–45.
 24. Karalienės Mortos mokyklos informacija [2021 10 19].
 25. Aleksandras Stulginskis : putting Lithuania back on the map / Darius Norvilas. – Iliustr., portr., žml. – Bus daugiau // Lithuanian heritage magazine. – 2022, vol. 10, no. S 1, p. 5–9.
 26. Lietuvos Respublikos prezidento Aleksandro Stulginskio portretas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805209/50000002352694?menuIndex=0&digitalObjectId=50000002353434 [2023 05 22]
 27. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla. – Prieiga per internetą: https://www.stulginskio-mokykla.lt/ [2023 08 17]