Vaižgantas, tikr. Tumas Juozas


[1869 09 20 Maleišiuose (Anykščių r.) – 1933 04 29 Kaune; palaidotas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, kur 1938 m. įrengtas skulptoriaus Juozo Zikaro antkapinis paminklas], rašytojas, kanauninkas, kultūros ir visuomenės veikėjas.

1888–1893 m., 1920–1933 m. gyveno Kaune.

1888 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune, kurią baigęs 1893 m., kunigavo įvairiose vietovėse, nuo 1920 m. – Kaune. 1920–1932 m. buvo Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius.
Nuo 1890 m. rašė straipsnius įvairiems leidiniams. Parašė epopėją „Pragiedruliai“, apysakas „Dėdės ir dėdienės“, „Nebylys“, „Žemaičių Robinzonas“ ir kt., literatūros kritikos ir istorijos darbų, vaizdingai aprašė savo keliones. Redagavo leidinius „Tauta“, „Trimitas“, 1921–1922 m. – „Mūsų senovė“.
1921 m. pakeltas kanauninku. Nuo 1922 m. buvo Lietuvos universiteto literatūros istorijos dėstytojas, nuo 1924 m. – docentas. Surinko vertingą medžiagą apie A. Baranauską, L. Ivinskį, V. Kudirką, Maironį ir daugelį kitų. 1923 m. Lietuvos universiteto Humanitariniame fakultete įsteigė Rašliavos muziejų, iki 1929 m. jam vadovavo ir tvarkė. Universitetui padovanojo 552 spaudinius, kurie šiuo metu saugomi Kauno technologijos universiteto bibliotekoje.
1930–1933 m. aktyviai dalyvavo XXVII knygos mėgėjų ir daugelio kitų draugijų veikloje. Visur ieškojo „deimančiukų“, spontaniškai reikšdamas savo žavėjimąsi, tuo kai kuriuos papiktindamas, tačiau buvo mėgstamas.
Apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio (1928) ir Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio (1932) ordinais.
1929 m., artėjant Vaižganto šešiasdešimtmečiui, Kauno miesto sodininkystės ūkio vedėjas Pranas Martinaitis išvedė naują geltonos, rašytojo mėgstamiausios, spalvos jurgino rūšį Dahlia ir pavadino ją „Rašytojas Vaižgantas“. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode taip pat auga gėlių selekcininko Jono Auksuolio Liutkevičiaus išvesta jurginų veislė „Tumas Vaižgantas“.
1933 m. „Lietuvos vaiko“ ketvirtojoje oro pašto laidoje išleisti 15 ir 20 ct vertės pašto ženklai su Vaižganto atvaizdu (dailininkas Antanas Žmuidzinavičius-Žemaitis). Tais pačiais metais operatorius S. Vainalavičius sukūrė dokumentinį filmą „Kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto laidotuvės“. Skulptorius Juozas Zikaras sukūrė du medalionus (1933, 1934–1936) ir bareljefą iš medžio (1934–1936), skulptorius Bernardas Bučas – biustą (1933–1934). Jo garbei išleistas meninis vokas. Vytauto Didžiojo bažnyčios zakristijoje virš durų pakabintas dailininkės Barboros Didžiokienės tapytas portretas (1925). Kaunietė Taida Balčiūnienė jo bareljefą padovanojo Svėdasų krašto muziejui. 1994 m. pasirodė Kosto Ostrausko pjesė „Vaižgantas“. 2018 m. pristatytas dokumentinis vaidybinis filmas „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Juozas Tumas-Vaižgantas“ (režisierius Alvydas Šlepikas, Laura Paukštė) ir dokumentinis filmas „Tumo kodeksas“ (režisierius Eimantas Belickas, scenarijaus autorė Liudvika Pociūnienė). 2019-ieji paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais. 2019 09 20 rašytojo 150-ųjų gimimo metinių proga išleistas 0,49 euro nominalo pašto ženklas (menininkė Ugnė Žilytė).
Išleisti jo raštai (19 t. 1922–1934; 3 t. 1948) leidžiami iki šiol.
1936 m. profesorius J. Ambrazevičius-Brazys parengė studiją „Vaižgantas“, 2001 m. Ilona Čižauskaitė – „Vaižganto publicistikos literatūrinė raiška“. 1995 m. Aldona Vaitiekūnienė apgynė habilitacinį darbą „Vaižgantas“. Nijolė Šervenikaitė parengė vadovėlį 11–12 kl. „Vaižgantas“ (Vilnius, 2001). Išleistos monografijos: Aleksandras Merkelis „Juozas Tumas Vaižgantas“ (1934, 1989) ir Algimantas Radzevičius „Vaižgantas lietuvių prozos kryžkelėse: meninės sintezės problema“ (Vilnius, 1987). Serijoje „Gyvenimas ir kūryba“ išėjo Aldonos Vaitiekūnienės parengtos knygos: „Vaižgantas“ (Vilnius, 1959), „Vaižganto apysaka „Dėdės ir dėdienės“ (Vilnius, 1964), „Vaižgantas: monografija“ (Vilnius, 1982). Ona Pajedaitė sudarė nuotraukų albumą „Juozas Tumas Vaižgantas, 1869–1933“ (Utena, 1995). Maironio lietuvių literatūros muziejus parengė „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija : mokslinės konferencijos medžiaga [2014, Kaunas]“ (Kaunas, 2014). Alfas Pakėnas išleido knygą „Neužmirštamas Vaižgantas: atsiminimai, esė, laiškai“ (Vilnius, 2009). 2014 m. išleista Vytauto Bagdono „Tumų Juozuko vaikystės pasaka“ (2016 m. – 2-is leid., Utena), 2015 m. – Nijolės Lietuvninkaitės monografija „Skaitantis Vaižgantas“ (Vilnius), 2019 m. – Juozo Brazausko knyga „Universalus Juozas Tumas-Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ (Panevėžys), „Iš širdies ir tikru reikalu… : Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija“ (sudarytojos Jurgita Žana Raškevičiūtė ir Aistė Kučinskienė) (Vilnius), Aistės Kučinskienės „Kultūrišku keliu : Juozo Tumo-Vaižganto laiškai : monografija (Vilnius), 2021 m. – Vytauto Bagdono knyga „Vaižgantas: „Aš mylėjau Lietuvą…“ (Utena), 2023 m. – Gitanos Vanagaitės monografija „Vaižganto asmuo ir kūryba: krikščionybės ir modernybės sąveika“ (Kaunas).

 • 1929 m. suteiktas Lietuvos universiteto garbės daktaro vardas.
 • 1933 m. Algirdo gatvė Žaliakalnyje pavadinta Vaižganto vardu. Vienai Garliavos (Kauno r.) gatvei suteiktas jo vardas.
 • 1934–1941 m. keturiuose Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos (K. Donelaičio g. 20) kambariuose veikė J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus, kuriam rašytojas testamentu paliko baldus, paveikslus, knygas ir kitus asmeninius daiktus. Vėliau dalis eksponatų atiteko Maironio lietuvių literatūros muziejui, o spaudiniai liko universiteto bibliotekoje.
 • 1940 m. Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64) pastatyta Knygnešių sienelė, kurioje įamžinti 100 labiausiai nusipelniusių knygnešių. 2-ojoje lentoje „Pasižymėję knygų skleidimo organizatoriai“ greta kitų įrašyta: „Tumas Juozas, kunigas“. 1950 m. paminklas nugriautas. 1997 06 07 atstatytas (architektas Liucijus Dringelis).
 • 1968 m. Žaliakalnyje, ant namo Vaižganto g. 25 pakabinta memorialinė lenta: „Šiame name 1933 m. gyveno rašytojas „Juozas Tumas-Vaižgantas“.
 • 1969 09 17 Senamiestyje, ant namo Aleksoto g. 10 pritvirtinta pirmoji memorialinė lenta su užrašu „Šio namo antrame aukšte 1920–1933 metais gyveno rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas“, kuri buvo pavogta. 1999 m. atidengta nauja atminimo lenta su bareljefu (skulptorė Virginija Babušytė-Venckūnienė): „Šiame name 1920–1932 m. gyveno rašytojas kanauninkas dr. Juozas Tumas-Vaižgantas“. 1995 m. bute (Aleksoto g. 10–4), kuriame 1920–1933 m. gyveno, įkurtas J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus, nuo 1997 11 27 veikia memorialinė ekspozicija.
 • 1999 04 13 Kauno 6-oji vidurinė mokykla Aukštuosiuose Šančiuose (Skuodo g. 27) pavadinta Vaižganto vardu. Nuo 2012 m. – Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija.
 • 2002 m., minint Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 80-ąsias metines, įsteigta respublikinė J. Tumo-Vaižganto premija, kasmet skiriama už sėkmingą literatūros ir žurnalistikos dermę.
 • 2019 09 20, minint 150-ąsias gimimo metines, prie Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (Aleksoto g. 3) atidengtas Vaižgantui skirtas paminklas. Bronzinį, ant suoliuko su taksų veislės šuneliu Kauku, sėdinčio kunigo ir rašytojo paminklą sukūrė skulptorius Gediminas Piekuras.
Literatūra ir šaltiniai:
 1. Kauno miesto tarybos 1933 10 10 nutarimas Nr. 355.
 2. Vaižganto gimimo 100-osios metinės // Literatūros ir meno metraštis. – 1970 (12). – 1970, p. 181.
 3. Lietuvos pašto ženklai : pašto ženklų katalogas : Nepriklausoma Respublika (1918–1940). – Vilnius, 1991. – P. 146–148.
 4. Kauno apskrities archyvas (KAA), f. 219, b. 990, lap. 33.
 5. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
 6. J. Tumo-Vaižganto muziejaus atidarymas 1934 m. – Iliustr. // KTU antrųjų rūmų istorijos bruožai / Nijolė Lietuvninkaitė. – Kaunas, 1997. – P. 41.
 7. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus / [parengė Virginija Paplauskienė ; nuotraukos Zenono Baltrušio]. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 1997. – [32] p., įsk. virš. : iliustr., portr., faks.
 8. Juozas Tumas. – Portr. // Šimtas knygnešių: Knygnešių sienelės vardai. – Vilnius, 1998. – P. 15, 111.
 9. Kauno miesto tarybos 1999 04 13 sprendimas Nr. 357.
 10. Datos nutolsta, kūryba išlieka // Kauno diena. – 1999, rugs. 28, p. 12.
 11. Vaižganto g. – Portr. // Kaunas: gatvės ir žmonės. – Kaunas, 2001. – P. 165–167.
 12. Juos suvienijo… Vaižgantas / Vytautas Bagdonas // XXI amžius. – 2003, rugs. 10, p. 6.
 13. Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 / Giedrė Jankevičiūtė. – Kaunas, 2003. – P. 255.
 14. Juozas Zikaras. Juozo Tumo-Vaižganto antkapinis paminklas su reljefiniu portretu, 1934–1936. Bronza, granitas. – Iliustr. // Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo bažnyčia. – Kaunas, 2005. – P. 27–28.
 15. Įteikta septintoji Vaižganto premija / Vytautas Bagdonas. – Iliustr. // XXI amžius. – 2008, spal. 1, p. 11, 16.
 16. Jurginas „Vaižgantas“ / Pranas Martinaitis // Neužmirštamas Vaižgantas : atsiminimai, esė, laiškai / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Vilnius, 2009. – P. 440.
 17. Vaižgantas /1869–1933/. – Iliustr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 108–109.
 18. Akibrokštas Senamiestyje: Vaižgantas tapo Diva / Edita Radzevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2017, vas. 17, p. 1–2.
 19. Vestuvių salonas nugalėjo Vaižgantą / Edita Radzevičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2018, birž. 22, p. 3.
 20. Ypatinga Vaižganto aura / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, geg. 6, p. 1, 3.
 21. J. Tumo-Vaižganto pėdsakais / Inga Levickaitė-Vaškevičienė, Janina Samulionytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, liep. 26, priedas „Santaka“, p. 5.
 22. Aplankykite J. Tumą-Vaižgantą / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, rugs. 24, p. 2.
 23. Vaižganto Kaunas : [pažintinis maršrutas] ; Vaižganto Vilnius : [pažintinis maršrutas]. – [Vilnius] : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2019]. – [24], [16] p.
 24. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. – Prieiga per internetą: https://www.ktuprogimnazija.lt/ [2022 05 10]
 25. Juozas Tumas. – Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=563 [2010 08 18 ]
 26. Vaižganto premija. – Prieiga per internetą: http://www.lzs.lt/lt/konkursai/vinco_kudirkos_premija_356.html [2012 09 19]
 27. 1922 m. įkurto universiteto garbės daktarai. – Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/garbes-daktarai-ir-profesoriai/garbes-daktarai/1922-m-ikurto-universiteto-garbes-daktarai/ [2019 07 01]
 28. Juozo Tumo Vaižganto butas-muziejus. – Prieiga per internetą: https://maironiomuziejus.lt/juozo-tumo-vaizganto-butas-muziejus/ [2022 09 24]
 29. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija. – Prieiga per internetą: https://www.ktuprogimnazija.lt/ [2022 09 24]
 30. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805354/130000003700308?menuIndex=0&digitalObjectId=130000003700555 [2023 06 06]
 31. Vaižganto asmuo ir kūryba: krikščionybės ir modernybės sąveika : monografija / Gitana Vanagaitė. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2023. – P. 133–152.