Žlabys-Žengė Juozas


[1899 05 02 Gimbūčiuose (Joniškio r.) – 1992 09 09 Kaune], Lietuvos kariuomenės savanoris, žurnalistas, poetas avangardistas.

1919–1945, 1958–1992 m. gyveno Kaune.

1919 06 19 iš Žagarės atvykusiam savanoriui Kauno raitelių pulko kareivinės Žaliakalnyje tapo namais. Ten įgijo raštininko specialybę, dirbo karininkų bibliotekoje, atstovavo kariams spaudoje. Dar Žagarėje sukurtus eilėraščius pasirašė Žengės slapyvardžiu ir nusiuntė savaitraščiui „Lietuva“. Faustas Kirša juos išspausdino ir paprašė naujų eilėraščių almanachui „Šaka“. Taip jaunasis karininkas susipažino su „keturvėjininkais“, pamėgo bohemos gyvenimą. Rašė korespondencijas ir literatūrinius tekstus: poeziją, feljetonus, recenzijas ir kt. Jo kūrinius spausdino „Karys“, „Mūsų žinynas“, „Kardas“, „Sekmoji diena“, taip pat „Krivūlė“ ir „Naujasis žodis“.
Dalyvavo literatūriniame ir visuomeniniame gyvenime: padėjo organizuoti lietuviškus vakarus ir biblioteką, grojo dūdų orkestre.
1920–1921 m. mokėsi Karo mokykloje, kurią baigė leitenanto laipsniu ir buvo paskirtas į 3-ąjį kavalerijos pulką. Baigęs Aukštuosius Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kursus, 1927 m. buvo paskirtas vyresniuoju pulko leitenantu. 1926 m. dalyvavo nuverčiant prezidentą Kazį Grinių. 1929 10 23 tapo I husarų pulko kapitonu. Įstojo į Lietuvos universitetą, tačiau studijų nebaigė.
1931 m. patvirtintas pulko žemesniųjų karininkų garbės teismo nariu. Už dalyvavimą „Voldemarininkų puče“ atleistas iš pulko komendanto pareigų turėjo palikti Kauną, tačiau nepakluso ir pasiliko mieste. Nesulaukęs jokių sankcijų, darbavosi „Lietuvos aido“ redakcijoje. Nuo 1934 m. gyveno M. Jankaus g. 10, įstojo į Žurnalistų sąjungą, dalyvavo Baltijos žurnalistų suvažiavime.
Apdovanotas LDK Vytauto 5-ojo laipsnio ordinu, Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu.
1940 m. išleido apsakymų rinkinį „Gyvenimo novelės“. Prasidėjus II pasauliniam karui, dirbo dienraštyje „Į laisvę“ (nuo 1943 m. – „Ateitis“). 1945 m. sausio 1 d. įsidarbino Karo muziejaus paminklų apsaugos archyvų skyriaus vedėju. Gegužės mėnesį iš pareigų atleistas, suimtas ir ištremtas į Vorkutos lagerį.
1958 m. grįžo į Kauną. Dirbo neoficialiai, kartais rašė mokslinius straipsnius, prisidurdamas prie 25 rublių pensijos. Kūrė eiles, bendradarbiavo Mažosios lietuvių tarybinės enciklopedijos redakcijoje, rašė atsiminimus apie „keturvėjininkų“ literatūrinį sąjūdį. 1972 m. vedė savo ilgametę bičiulę N. Preikšaitę ir apsigyveno K. Būgos g. 27.
Prasidėjus Atgimimui, sulaukė dėmesio. 1990 m. vėl tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, gavo personalinę pensiją.
1992 m. suteiktas Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis.
Išleista jo poezijos rinktinė „Pavasarių gramatikos“ (Vilnius, 1992).

  • 1994 04 20 ant namo K. Būgos g. 27 atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1972–1992 m. gyveno rašytojas, Lietuvos kariuomenės savanoris, politinis kalinys ir tremtinys, dimisijos pulkininkas leitenantas Juozas Žlabys-Žengė“.
Literatūra ir šaltiniai:
  1. Kauno miesto mero 1993 08 13 potvarkis Nr. 767.
  2. „Ar pameni dar tu, Pavasario gramatika, Kad buvo toks daiktavardis, Kaip va: poetas!“ // Kauno diena. – 1994, bal. 21, p. 1.
  3. Maištautojo dalia: Juozo Žlabio-Žengės pėdomis / Jurgita Bernotaitė. – Iliustr. // Darbai ir dienos. – [Nr.] 35 (2003), p. 181–209.
  4. Kauno paminklotvarkos tarnybos archyvo (KPTA) atminimo įamžinimo objektų sąrašas.
  5. Žlabys Juozas (1899–1992). – Portr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. – T. 8. – 2008, p. 362.
  6. Žlabys Juozas : [1899 04 24–1992 09 09] / Algirdas Ažubalis, Diana Builienė, Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė // Valstybinė kalba Lietuvos kariuomenėje (1918–1940 m.) / Algirdas Ažubalis, Diana Builienė, Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė. – Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2010. – P. 179–182.
  7. Atmintis atgijusi paminkluose : Lietuvos partizaninės kovos, tremties, tautinio atgimimo paminklų fotoalbumas. – Kaunas, 2011. – P. 128.
  8. Nuotrauka. Lietuvos kariuomenės ats. karininkas, žurnalistas Juozas Žlabys-Žengė. – Prieiga per internetą: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/564995883 [2023 06 14]